PLA INTEGRAL PER AL FOMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES

Departament de Llengües Estrangeres

El  Consell d’Europa en el document “Marc Europeu Comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar i avaluar” descriu d’una manera clara les competències que els usuaris d’una llengua desenvolupen en unció dels seus propòsits.

En el currículum de llengües estrangeres a l’Educació Secundària Obligatòria i al Batxillerat s’ha organitzat tenint en compte les recomanacions del document del Consell d’Europa que parteix d’un enfocament orientat en l’ús de la llengua, que n’inclou l’aprenentatge, mitjançant accions- és a dir- activitats lingüístiques com la producció, recepció i interacció oral i escrita amb temes i en àmbits que són propers a l’entorn dels nostre alumnat i amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi la competència lingüística bàsica indispensable per a continuar i ampliar els aprenentatges en el seu  futur acadèmic o professional.

A l’Institut Guindàvols  la primera llengua estrangera és l’anglès. Però s’ofereix la possibilitat de cursar una segona llengua- alemany o francès durant tota l’etapa de l’ESO i Batxillerat.

En les diferents etapes s’organitzen activitats d’ampliació i reforç de l’ aprenentatge per tal d’atendre les diferents necessitats educatives del nostre alumnat així com diversos  projectes.

Participem en:

 1. Programes Europeus Erasmus +
 2. Programes d’Intercanvi  en llengua anglesa
 3. Exposicions gràfiques amb temes relacionats amb la cultura i geografia dels països   
 4. Concurs Big Challenge
 5. Concurs Fonix   
 6. Concurs Literari  en llengua estrangera
 7. Celebracions de les festes tradicionals
 8. Projectes col.laboratiu iearn
 9. Projectes amb edició de vídeo
 10. Activitats  complementàries per a millorar les destreses lingüístiques de l’ alumnat  com l’ús de  les TIC, pel·lícules, representacions teatrals, conferències amb la llengua estrangera com a llengua vehicular
 11. Seguim el Programa de Beques del Departament d’Ensenyament.

Participem en: