La formació pràctica en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d'ensenyaments postobligatoris en centres de treball situats a l'entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments.

Si desitja acollir alumnes en pràctiques ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostès.

 • Obrir formulari de sol·licitud d'alumnes en pràctiques
  • El coneixement del món laboral i de l'empresa.
  • La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
  • Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
  • L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.
  • L'apropament a la cultura d'empresa.
  • L'experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
  • L'inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
  • La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.
  • La captació de futurs operaris especialitzats.
  • Col·laborar en la formació dels joves aprenents.
  • Oferir l'accés dels joves a la seva primera ocupació.
  • Relacionar-se amb els centres educatius.
  • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.
 • És un acord, subscrit amb model oficial, entre l'escola i l'empresa, per tal que alumnes d'ensenyaments secundaris post-obligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.
 • Un cop establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial de conveni, que l’ha d’autoritzar abans de l'inici de les pràctiques el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni autoritzat.
 • La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu, que oscil·la entre les 300 i les 400 hores aproximadament organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l'activitat en el centre o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de forma intensiva.
 • Tots els que estiguin matriculats i cursin cicles formatius de grau mitjà i superior, cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny i batxillerat en qualsevol de les seves especialitats.
 • Poden formalitzar els convenis de col•laboració per a la realització de la formació pràctica en centres de treball les empreses, les entitats i els organismes i administracions públiques col•laboradores prèvi procés d'homologació per acollir alumnat.
 • Al centre docent:
  • El coordinador de formació professional.
  • Els tutors de pràctiques professionals.
  A l'empresa:
  • Una persona responsable (tutor d'empresa), que en fa el seguiment amb el coordinador de formació professional o de pràctiques professionals del centre educatiu, del Pla d'activitats que l'alumne ha de realitzar a l'empresa.
  A l'Administració:
  • El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s'ocupa d'autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d'aquestes pràctiques.

  El quadern que l'escola dóna a l'alumne, i que aquest ha de portar durant la realització de les pràctiques, inclou totes les dades de I'escola, l'empresa i l'alumne, i també les certificacions de matriculació, horari, durada i assistència, com també el Pla d'Activitats, els comunicats quinzenals i l'avaluació de les pràctiques que l'alumne realitza a l'empresa. Aquest quadern queda en possessió de l'alumne així que ha finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el món del treball
 • L'estada d'FCT va acompanyada per una cobertura per a l'alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:
  • Assegurança escolar: Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d'estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys. L'atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.
  • Pòlissa d'assegurança d'accidents personals: Mort o invalidesa durant l'activitat ocupacional, així com in itinere. Per a tot l'alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya que facin pràctiques en empreses.
  • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial: Danys corporals o materials patits per terceres persones i causats, per acció o per omissió, per l'alumnat en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que se'n derivin. Cobreix tot l'alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

  En cas d'accident o incident, cal comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Regim Especial a través del/de la coordinador/a territorial.