1. Condicions generals per a la matrícula
2. Preus i impostos
3. Convalidacions i exempcions
4. Procediment de matrícula
5. Devolucions
6. Comunicacions
7. Informació bàsica sobre protecció de dades

 

1. Condicions generals


Les presents condicions generals regulen el procés de matrícula de l’alumnat a l’Institut Guindàvols de Lleida (carrer Eugeni d’Ors s/n de Lleida, 25196 – Espanya – NIF Q7555001B).


Institut Guindàvols
Carrer Eugeni d’Ors s/n
Lleida – 25196
Espanya
NIF Q7555001B

La matrícula al centre d’un alumne/a es troba condicionada a l’obtenció d’una plaça per algun dels estudis oferts com a resultat de l’estricte seguiment dels processos de preinscripció i admissió que fixa, pels centres públics, el Departament d’Educació mitjançant diferents decrets i resolucions per a cada curs:

  • Resolució en què s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs pertinent
  • El decret en què es fixa la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, per al curs pertinent
  • El decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
  • El decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

 

Els estudis oferts a l’Institut Guindàvols són presencials.

L’alumne/a, i el seu tutor/a legal si és menor d’edat, són coneixedors de què és imprescindible acreditar el compliment del requisit d’accés als estudis en què l’alumne/a es vol matrícula. Aquesta acreditació ha de ser prèvia a la matrícula. En cas contrari, la matrícula deixarà de tenir validesa i l’alumne/a serà donat de baixa d’ofici. Els requisits d’accés es poden consultar a https://triaeducativa.gencat.cat/ per cadascun dels estudis.

No és possible matricular-se de mòduls o matèries ja aprovats o en què s’hagi esgotat el nombre màxim de convocatòries.

L’alumnat que no es matriculi en els períodes estipulats perdrà la reserva de plaça.

Les presents condicions es troben accessibles en els avisos legals de la pàgina web del centre, i es troben permanentment accessibles.


2. Preus i impostos


Per tal que la matrícula es faci efectiva l’alumne/a haurà de satisfer els imports que s’indiquen per cadascun dels estudis que ofereix el centre:

  • Educació Secundària Obligatòria: Aportació per material i assegurança: 80 euros/curs
  • Batxillerat: Aportació per material i assegurança: 95 euros/curs, o bé, 11 euros/matèria.
L’alumnat de batxillerat que es matricula del curs sencer ha de satisfer l’import del curs sencer (95 euros). L’alumnat que fa una matrícula parcial, pot optar a satisfer l’import del curs sencer, o bé, l’import resultant de multiplicar el nombre de matèries matriculades pel preu unitari per matèria.
  • Cicles formatius de grau mitjà: Aportació per material i assegurança: 95 euros/curs, o bé, 5 euros/UF.
L’alumnat de cicles formatius de grau mitjà que es matricula del curs sencer ha de satisfer l’import del curs sencer (95 euros). L’alumnat que fa una matrícula parcial, pot optar a satisfer l’import del curs sencer, o bé, l’import resultant de multiplicar el nombre d’unitats formatives matriculades pel preu unitari per unitat formativa.
Els cicles formatius de grau mitjà oferts es relacionen a continuació. Podeu consultar-ne els continguts, duració i horari marc en els enllaços.
    • CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització (+info)
    • CFGM Instal·lacions de producció de calor (+info)
    • CFGM Manteniment electromecànic (+info)
    • CFGM Mecanització (+info)
    • CFGM Confecció i moda (+info)
  • Cicles formatius de grau superior: Cal satisfer l’import de l’aportació per material, l’assegurança i el preu públic. El preu públic es pot fraccionar en dos pagaments del 50% de l’import total.
Els cicles formatius de grau superior oferts es relacionen a continuació. Podeu consultar-ne els continguts, duració i horari marc en els enllaços.
    • CFGS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (+info)
    • CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (+info)
    • CFGS Patronatge i moda (+info)
    • CFGS Vestuari a mida i d’espectacles (+info)
 Imports:
    • Aportació per material i assegurança: 95 euros/curs, o bé, 5 euros/UF. Aquest import no es fracciona. S’ha de satisfer en el primer termini de pagament.
L’alumnat de cicles formatius de grau superior que es matricula del curs sencer ha de satisfer l’import per material i assegurança del curs sencer (95 euros). L’alumnat que fa una matrícula parcial, pot optar a satisfer l’import del curs sencer, o bé, l’import resultant de multiplicar el nombre d’unitats formatives matriculades pel preu unitari per unitat formativa.
    • L’alumnat major de 28 anys ha de subscriure una pòlissa d’assegurança addicional: 18 euros/curs. Aquest import no es fracciona. S’ha de satisfer en el primer termini de pagament.
    • Preu públic: 360 euros/curs, o bé, 25 euros/UF i 25 euros/FCT.
     • El preu públic es pot fraccionar en dues meitats, 50% en el moment de la matrícula, al juliol, i el 50% restant en els tres primers dies hàbils del setembre. Per exemple: 1r termini de 180 € al juliol i 2n termini de 180 € al setembre. L’alumnat que es matriculi al setembre no podrà optar al fraccionament.
     • Es poden aplicar bonificacions i exempcions del preu públic en els casos que s’indica a continuació (s’han d’acreditar documentalment):
      • Bonificació del 50% de l’import per a:
       • membres de família nombrosa de categoria general,
       • membres de famílies monoparentals,
       • persones que en el curs acadèmic actual o en l’anterior han obtingut una beca o un ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport,
       • persones beneficiàries d’accions positives d’acord amb l’Ordre EDU/185/2019, de 9 d’octubre, per accions de promoció de la demanda o per accions de gènere.
      • Exempció del 100% del pagament per a:
       • membres de família nombrosa de categoria especial,
       • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles),
       • persones amb discapacitat igual o superior al 33%,
       • infants o adolescents en acolliment familiar,
       • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
       • membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció,
       • víctimes de violència de gènere,
       • persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor al batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (exempció a 1r curs),
       • alumnat guanyador dels Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals, de formació professional, dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, o dels ensenyaments professionals de música o professionals de dansa, en els termes establerts per la normativa i
       • persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys.


En cas de no aportar el justificant d’abonament al compte del centre, l’alumne o l’alumna no podrà formalitzar la matrícula i, un cop expirat el termini oficial de matriculació, haurà perdut el dret a la seva plaça.

En cas de fraccionament, si no s’acredita l’ingrés del segon termini, el centre tramitarà la baixa  d’ofici, i no retornarà l’import ingressat en el primer termini.
 
Informació relacionada;

  • Ordre ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.06.2012)
  • Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

 

Els cursos oferts no estan subjectes a l’impost del valor afegit. 

 

3. Convalidacions i exempcions


Als cicles formatius:

L’alumnat que vulgui demanar convalidacions o exempcions ha d’estar matriculat en el cicle formatiu d’algun contingut i ha de presentar una sol·licitud de convalidació i/o exempció dels mòduls que cregui oportú (és convenient sol·licitar-les amb prou antelació perquè es puguin resoldre).

Si abans de la finalització del període de matrícula no s’han resolt les convalidacions o exempcions, correspon a l’alumne o l’alumna decidir entre:

  • Matricular-se només dels continguts que personalment preveu que no li convalidaran i, per tant, pagar només per aquests continguts. Aquesta opció implica que en cas que no li convalidin no es podrà matricular d’aquests continguts al curs actual. Al llarg del curs pot sol·licitar les convalidacions o exempcions dels crèdits o UF del mateix cicle formatiu de què no està matriculat.
  • Matricular-se tant dels continguts que no ha demanat convalidar com dels continguts dels quals no s’ha resolt la convalidació o exempció, i per tant pagar per aquests continguts. Aquesta opció implica que no es retorna l’import si, després d’haver ingressat l’import de la matrícula, s’obté la convalidació o l’exempció.

 

La tramitació de convalidacions o exempcions no està subjecta a preu públic.

 

A l’ESO i Batxillerat:

Els imports de l’aportació per a material i l’assegurança no es veuran reduïts per la convalidació de matèries.

 

4. Procediment de matrícula


L’alumne/a, o en el tutor/a legal si és menor d’edat, podrà formalitzar la matrícula al centre després que se li hagi assignat una plaça a través dels processos de preinscripció i admissió que estableix el Departament d’Educació.

Un cop l’alumne/a sigui admès, rebrà un correu electrònic amb les instruccions per a efectuar la sol·licitud i pagament de la matrícula.

Després d’omplir el formulari de matrícula rebrà un correu electrònic amb la sol·licitud de matrícula en PDF, la qual inclourà l’import a satisfer així com l’enllaç per al pagament a través d’un TPV virtual.

Un cop efectuat el pagament, l’alumne/a enviarà un correu electrònic a secretaria@institutguindavols.cat adjuntant el PDF de la sol·licitud de matrícula, el justificant de pagament així com la resta de documentació segons el cas:

  • documents d’identificació
  • documents de filiació
  • documents d’acreditació del requisit de titulació d’accés als estudis
  • documents de justificació de bonificacions i exempcions

 

Un cop revisada la sol·licitud, documentació i pagament es procedirà a la matrícula i s’enviarà un correu de confirmació d’aquesta.

La matrícula per error d’un alumne/a que no disposi dels requisits d’accés serà invalidada i no donarà lloc a la consolidació d’aquesta. 

 

5. Devolucions


Seguint les instruccions de l’article 1.3-9 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, que aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics, en cas que no es presti el servei, és a dir, que l’institut no imparteixi el cicle formatiu en què està matriculat l’alumne o l’alumna, se li retornarà l’import.

Devolució de l’aportació de material i assegurança:

  • Fins al 31 d’octubre es retornarà el 75% de l’import.
  • Entre l’1 de novembre i el 31 de desembre es retornarà el 50% de l’import.
  • A partir del 31 de desembre no es retornarà l’import.


Devolució del preu públic:

Es procedirà a la devolució general del preu públic en els següents casos i terminis:

  • Fins a l’últim dia del segon termini per fer el pagament fraccionat al mes de setembre si l’alumne/a obté plaça en un altre centre dependent del Departament d’Educació
  • Fins al 31 d’octubre, si l’alumne o l’alumna obté plaça pública bé en l’ensenyament universitari, o bé en els ensenyaments artístics superiors, o si la direcció del centre educatiu aprecia la concurrència de causes que considera justificades (per exemple malaltia o hospitalització perllongada de l’alumne, mort de familiar fins al primer grau, o bé per embaràs de l’alumna). En aquest últim cas l’alumne/a pot optar per acceptar la renúncia de la plaça i retornar l’import ingressat, o reservar la plaça per al curs següent, sense retornar l’import ingressat, el qual serveix com a pagament del curs següent, en aquest cas no computen les convocatòries.


 

6. ComunicacionsTotes les notificacions en relació amb el procés d’admissió de l’alumne/a es realitzaran preferentment a través del correu electrònic. L’alumne/a és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de l’Institut Guindàvols qualsevol modificació de les seves dades exonerant-lo de qualsevol responsabilitat derivada d’aquesta circumstància.

L’alumne/a comunicarà qualsevol modificació del correu electrònic i telèfons de contacte a través del correu electrònic secretaria@institutguinsavols.cat.

 

7. Informació bàsica sobre protecció de dadesL’Institut Guindàvols recollirà dades de l’alumnat i dels seus tutors durant el procés de matrícula a través de la documentació rebuda per correu electrònic i a través de formularis. A continuació d’adjunta la informació bàsica sobre la protecció de dades:

𝐃𝐞𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢ó 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭: Alumnat

𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭: Direcció de l’Institut Guindàvols (C\ Eugeni d’Ors, s/n – 25196 – Lleida –  Tel. 973238047)

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭: Matrícula i gestió de l’acció educativa i orientadora de l’alumnat al centre. Autorització a la difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.

𝐋𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐚𝐜𝐢ó: Missió d’interès públic. Consentiment de l’interessat/da o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.

𝐃𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als responsables dels aplicatius informàtics emprats per a la gestió de l’assistència i comunicació amb les famílies. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el consentiment.

𝐃𝐫𝐞𝐭𝐬: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢ó 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥: Podeu consultar la informació addicional sobre protecció de dades a la pàgina web

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio‐dades/informacio‐addicional‐tractament/alumnescentresdepartament.html

 

Les presents condicions generals per a l’admissió de l’alumnat poden ser modificades en qualsevol moment. Cal que siguin comprovades cada cop que s’inicia un procés de matrícula al centre.