PEC
Projecte Educatiu de Centre
PGA
Programació General Anual
OA
Objectius Anuals
NOF
Normes d'Organització i Funcionament
CCE
Carta de Compromís Educatiu
PLC
Projecte Lingüístic de Centre