Assessorament en la formació professional

Assessorament en la formació professional

El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral

Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d'unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Persones destinatàries:

  • El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, de almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  • Per a participar-hi han d'acreditar haver rebut el servei d'assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l'informe d'assessorament.

Canal de comunicació:

És important determinar quin serà el canal de comunicació amb els aspirants admesos o en llista d'espera:

  • Correu electrònic
  • Trucada telefònica (coordinador)
  • Publicació a la WEB o al taulell del centre

En cas que no puguin assistir a la sessió cal que ho comuniquin amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets al reconeixement.

Oferta de places per al procés d'assessorament en la formació professional

NivellCodi del cileNom del cicle formatiuPlaces ofertades per cicle
CFPMIM20Instal·lacions de producció de calor5
CFPMIM30Instal·lacions frigorífiques i de climatització5
CFPMIM10Manteniment electromecànic5
CFPMFM20Mecanització5
CFPMTX50Confecció i moda5
CFPSFMB0Programació de la producció en fabricació mecànica5
CFPSIMA0Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids5
CFPSTXE0Patronatge i moda5
CFPSTXB0Vestuari a mida i per a espectacles5

Inscrits en el procés d'Assessorament 2019 - 2020:

 

 

Inscrits en el procés de Reconeixement 2019 - 2020:

 

 


INFORMACIÓ-INSCRIPCIÓ: A SECRETARIA DE L'INSTITUT

Convocatòria curs 2018-19, dues tandes: octubre-desembre i gener-maig, a partir del 22 d'octubre de 2018 s'iniciaran les sessions

Es farà pública la convocatòria en la pàgina web del centre

En cas de no poder assistir a la sessió programada, cal que ho comuniqueu amb antelació.

* La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Carta de compromís Institut Guindàvols