Assessorament en la formació professional

Assessorament en la formació professional

El servei d'assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral

Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials és un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d'unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

Persones destinatàries:

  • El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones que han complert 18 anys, i acrediten una experiència laboral o en activitats socials, de almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
  • Per a participar-hi han d'acreditar haver rebut el servei d'assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l'informe d'assessorament.

Canal de comunicació:

És important determinar quin serà el canal de comunicació amb els aspirants admesos o en llista d'espera:

  • Correu electrònic
  • Trucada telefònica (coordinador)
  • Publicació a la WEB o al taulell del centre

En cas que no puguin assistir a la sessió cal que ho comuniquin amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets al reconeixement i/o assessorament.

Oferta de places per al procés d'assessorament en la formació professional

NivellCodi del cileNom del cicle formatiuPlaces ofertades per cicle
CFPMIM20Instal·lacions de producció de calor5
CFPMIM30Instal·lacions frigorífiques i de climatització5
CFPMIM10Manteniment electromecànic5
CFPMFM20Mecanització5
CFPMTX50Confecció i moda5
CFPSFMB0Programació de la producció en fabricació mecànica5
CFPSIMA0Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids5
CFPSTXE0Patronatge i moda5
CFPSTXB0Vestuari a mida i per a espectacles5

Inscrits en el procés d'Assessorament 2022 - 2023:

*Vegeu web de centre i/o tauler d'anuncis de centre

48256904Y

49254083C

47684468V

47689299H

Inscrits en el procés de Reconeixement 2022 - 2023:

*Vegeu web de centre i/o tauler d'anuncis de centre

48256904Y

49254083C

47684468V

47689299H

 


INFORMACIÓ-INSCRIPCIÓ: A SECRETARIA DE L'INSTITUT

Convocatòria curs, dues tandes: octubre-desembre i gener-maig, a partir d'octubre s'iniciaran les sessions

Es farà pública la convocatòria en la pàgina web del centre

En cas de no poder assistir a la sessió programada, cal que ho comuniqueu amb antelació.

* La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Carta de compromís Institut Guindàvols