Treball per projectes a 3r d'ESO

Curs 2016-17

Treball per projectes a 1r ESO
Treball per projectes a 1r d'ESO
Treball per projectes a 3r d'ESO

 


 


 

Rúbrica d'avaluació

Rúbrica d'avaluació

Exemple: avaluació d'una unitat didàctica

Exemple: avaluació d'una unitat didàctica

Exemples: Autoavaluació i coavaluació

Exemples: Autoavaluació i coavaluació

Objectius i criteris d'avaluació

Objectius i criteris d'avaluació

Base d'orientació d'avaluació

Base d'orientació d'avaluació

Avaluació projectes

Avaluació projectes

Passar del dossier a la carpeta d'aprenentatge

Passar del dossier a la carpeta d'aprenentatge

Presentació Fanny Majó

Presentació Fanny Majó

El  curs escolar 15/16 es va introduir el treball per projectes de caire interdisciplinar com a  nova estratègia pedagògica en el nostre centre.

En concret es van dissenyar tres projectes d’aprenentatge per a l’alumnat de 1r d’ESO, que presenten tasques vinculades amb les Ciències Socials, Tecnologia , Visual i Plàstica  i Educació Física.

El Treball de Síntesi de 1r d’ESO se suma a aquesta proposta metodològica, ampliant la seva interdisciplinarietat.

Els objectius que es pretenen aconseguir són:

  • Desenvolupar propostes didàctiques basades en el treball per projectes.
  • Estimular estratègies formatives de caire interdisciplinar amb l’objectiu de consolidar aprenentatges més globals i significatius.
  • Millorar l’assoliment de les competències bàsiques.
  • Promoure el treball en equip entre el professorat.
  • Fomentar el treball col·laboratiu entre l’alumnat.
  • Estimular entre l’alumnat estratègies de treball que fomentin l’autonomia, la iniciativa i la creativitat a través de l’aprenentatge basat en problemes i la superació de reptes.
  • Incloure la competència digital, de forma especial, en totes les propostes de projectes.

Per garantir la introducció d’aquesta nova metodologia i formentar el treball en equip entre el professorat va crear un Equip de Millora de Projectes per anar dissenyant , planificant i supervisant les tasques, els processos d’avaluació i les activitats de difusió de cadascun dels projectes.

Alhora el centre es va integrar en la Xarxa de Competències Bàsiques que té com a objectiu millorar els resultats educatius de l’alumnat a través de la gestió del currículum per competències. La integració a la Xarxa ens va permetre rebre el suport d’un equip d’experts del Departament d’Ensenyament i entrar en contacte amb altres centres que ja han implementat aquest model pedagògic. Se’ns facilita, d’aquesta manera, ajut en la planificació, elaboració de materials , disseny d’instruments d’avaluació per competències i l’acompanyament d’aquests centres amb més experiència.

Formar part de la Xarxa CB implica tenir un equip impulsor de projectes en el qual s’integren professors i professores de diferents departaments didàctics que planifiquen, dissenyen materials i avaluen els projectes interdisciplinars que es duen a terme. Per tant, es va posar en marxa un Equip Impulsor que fa propostes i planifica els projectes.

 

treball projectes b 450