Recull de documents i formats de gestió

Tots els models s'han de presentar, degudament emplenats, a la Secretaria del centre per tal d'iniciar el procediment administratiu corresponent.

MiTabla
Document ...
Model d'instància. Document per mitjà del qual l'administrat demana a l'Administració alguna cosa referent a una matèria de tramitació reglada.
Convocatòria de beques i ajuts a l'estudi. Al·legacions
Convocatòria de beques i ajuts a l'estudi. Recurs de reposició
Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o centre professional o en una escola de música autoritzada.
Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d'optativitat/específiques i/o d'una matèria de modalitat de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional.
Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada.
Sol·licitud de convalidació de crèdits/mòduls de cicles formatius de formació professional inicial
Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari (batxillerat i cicles formatius)
Sol·licitud d'expedició de duplicat d'un títol acadèmic i professional no universitari
Autorització per a recollir un títol acadèmic i professional