A. Quan fer la sol·licitud:

Del 4 al 8 d'octubre de 2021, ambdós inclosos

 

B. Com fer la sol·licitud en 4 passos: 1 - 2 - 3 - 4

Informa't

 • En aquest pàgina, on trobaràs de cada cicle:
  • La taula de mòduls i unitats formatives.
  • La taula resum de convalidacions des d'altres cicles i titulacions.
  • Les preguntes freqüents sobre convalidacions.
 • Mitjançant el teu tutor.
 • O a la secretaria del centre.
 • Reuneix la documentació que acompanya la sol·licitud

 • Cal lliurar una Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.
 • També cal que aportis els certificats oficials dels estudis acabats o parcialment superats que justifiquin les convalidacions que sol·licites.
 • En cas que els estudis els hagis cursat a l'Institut Guindàvols no serà necessari.
 • Pots consultar exemples de certificats vàlids a la pestanya de documentació de les preguntes freqüents.
 • Baixa't la sol·licitud en PDF i omple-la amb l'ordinador


  Descarregar sol·licitud

 • És imprescindible que omplis la sol·licitud amb l'ordinador.
 • IMPORTANT! Per a que el formulari funcioni correctament l'has d'obrir amb un visor com l'Abobe Reader, no amb el navegador. Si no pots, consulta la secció F, al final de la pàgina.
 • Veuràs que et serà fàcil seleccionar el cicle que estàs cursant així com els mòduls i unitats formatives que vols convalidar. Ja estan introduïts al formulari. Si no te'n surts pots consultar l'apartat E d'aquesta pàgina.
 • Imprimeix la sol·licitud i lliura-la signada a la secretaria del centre

 • Finalment, per presentar la sol·licitud has d'imprimir-la i lliurar-la signada a la secretaria del centre (2a planta).
 • C. Preguntes freqüents sobre convalidacions

   • Per poder convalidar cal estar matricular com a mínim d'algun dels mòduls del cicle formatiu.
   • No és necessari estar matriculat dels mòduls que es vol convalidar.
   • IMPORTANT! - Si no és segur que s'obtindrà la convalidació d'un mòdul, cal matricular-s'hi de forma preventiva i assistir a les classes fins que no es rebi la resolució definitiva.
  • Les convalidacions tenen els següents efectes:

   En títols LOE tindran efecte de nota numèrica per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle.

   • En el cas de convalidació entre mòduls amb la mateixa denominació i currículum, comuns a diversos cicles, es trasllada la qualificació obtinguda en el primer cicle en el qual s’ha cursat.
   • Pels mòduls de FOL i EIE s'aplicarà convalidació amb efecte de 5, ja que es consideren específics de cada cicle.

   En títols LOGSE tindran efecte de CONVALIDAT i no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle.

  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport

   en tots els casos.

   Si els estudis que aportes estan finalitzats:

   Fotocòpia compulsada del títol (o del resguard) corresponent als estudis que s’han cursat. El resguard del títol només és vàlid si no han transcorregut més de 2 anys des de la seva data d’expedició. Si correspon a un reconeixement de la qualificació (R a la taula de convalidacions), serà imprescindible presentar també un original del certificat de qualificacions oficial.

   Si els estudis que aportes NO estan finalitzats:

   Original del certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits, mòduls o unitats formatives superades corresponents. Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

   Si s'aporta estudis universitaris:

   Pla d’estudis segellat per la universitat (relació d’assignatures i número de crèdits) corresponent als estudis universitaris que s’aporten.

   Programa de les assignatures segellat per la universitat en què es basa la vostra sol·licitud de convalidació. Només heu de presentar els de les assignatures que considereu que tenen continguts afins a les convalidacions que demaneu.

   Si s’aporta Batxillerat LOGSE amb la matèria optativa Formació laboral:

   Original del certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’ha cursat el batxillerat, on consti la qualificació de la matèria optativa Formació laboral. Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

   Si s’aporta Certificat oficial d’anglès:

   Fotocòpia compulsada del títol o certificat oficial corresponent als estudis que s’han cursat.

   Si s’ha participat en un procés d’acreditació de competències professionals:

   Certificat de Qualifica’t o certificat del Reconeixement de competències (original o fotocòpia compulsada).

   En altres casos: consultar a la secretaria del centre.

   • En funció del tipus de convalidació la resolució la farà directament el centre educatiu o bé la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
   • Per tant, el termini de resolució d'una convalidació és variable i pot trigar varis mesos.
   • En el moment en que sigui resolta se us comunicarà.

  D. Què puc convalidar?

  S’entén per convalidació donar valor acadèmic a estudis oficials certificats per una entitat competent. Per tant hi ha múltiples estudis que permeten convalidar mòduls de cicles formatius.

  A la taula lateral trobareu la següent informació per a cada cicle formatiu:

  • Taules de mòduls: En aquestes taules pots consultar el nom exacte dels mòduls i unitats formatives del cicle que estàs cursant. El número del mòdul que s'indica és el mateix que després s'utilitza a la taula de convalidacions.
  • Taules de convalidacions:
   • En aquestes taules podeu consultar un recull de convalidacions del cicle que esteu cursant amb altres cicles i títols. No hi són totes les possibles, però és una bona guia per fer la vostra sol·licitud.
   • Sempre caldrà que espereu la resolució de la vostra sol·licitud per estar segurs de que teniu convalidat un mòdul.
   • La taula no s'actualitza permanentment.
   • Per cada títol s'indica si serà possible convalidar cadascun dels mòduls mitjançant una lletra a la cel·la corresponent.La llegenda és la següent:
    • NC i ND: La convalidació serà denegada.
    • D, C: S'obté amb efecte de CONVALIDAT.
    • R: Convalida amb la nota anterior.

  A part del que s'indica a les taules poden donar-se més opcions de convalidació, les quals han de ser resoltes de forma individual.

  Nom del cicle formatiuTaules de mòduls i unitats formativesTaules de convalidacions

  Instal·lació i manteniment

  CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització

  CFGM Instal·lacions de producció de calor

  CFGM Manteniment electromecànic

  CFGS Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids

  Fabricació mecànica

  CFGM Mecanització

  CFGS Programació de la producció en Fabricació Mecànica

  Tèxtil, confecció i pell

  CFGM Confecció i Moda

  CFGS Patronatge i moda

  CFGS Vestuari a mida i d'espectacles

   E. Com omplir la sol·licitud:

   

  Per omplir la sol·licitud cal:

  0. Teclejar les teves dades als camps de l'inici del formulari. No deixis cap camp buit.

  1. Introduir el nivell i nom dels estudis que al·legues per tal de sol·licitar la convalidació. Si els estudis són alguns dels que es poden cursar a l'Institut Guindàvols els podràs seleccionar del desplegable.

  2. Seleccionar del desplegable el cicle formatiu que estàs cursant.

  3. Seleccionar els documents que lliuraràs per justificar la sol·licitud de convalidacions.

  4. Seleccionar dels desplegables els mòduls i unitats formatives que vols sol·licitar. No és necessari seleccionar cadascuna de les unitats formatives si vols convalidar un mòdul sencer.

   5. Teclejar la data i lloc de signatura.
   6. Imprimir la sol·licitud.
   7. Signar-la.
    8. Lliurar-la a secretaria.

   

  F. Visualitzar correctament la sol·licitud:

    • Per obrir el formulari necessites un programa visor a l'estil de l'Adobe Reader.
    • Si no el tens instal·lat al teu ordinador pots baixar-te'l del següent enllaç: Descarregar Adobe Reader.
    • Un cop el tinguis descarregat i instal·lat cal que baixis el formulari: Baixar formulari.
    • A la part inferior esquerra del navegador, clicant sobre la fletxa que a apareix al costat de l'arxiu descarregat, podràs obrir l'arxiu mitjançant l'opció "Obrir amb el lector del sistema". (Veure imatge).

   

    • En funció del navegador és possible que us aparegui un diàleg com el de la imatge. Llavors heu de seleccionar "Obre amb Adobe Acrobat".