• Vols + informació? que t'avisem per la preinscripció? o fer-nos una visita? CLICA AQUÍ i ens posarem en contacte amb tu

Durada:

2 cursos
Total 2000 hores
1320 al centre
350 de pràctiques en empresa
660 en contracte en empresa

Horari marc:

Tarda
de 15:00 a 21 h

Modalitat Dual

Es combina
l'aprenentatge en una empresa
amb la formació acadèmica al centre

Que estudiaràs?

La competència general d'aquest títol consisteix a planificar, programar i controlar la fabricació per mecanització i muntatge de béns d'equip, partint de la documentació del procés i les especificacions dels productes que s’han de fabricar, assegurant la qualitat de la gestió i dels productes, així com la supervisió dels sistemes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

On treballaràs?

Aquest professional exercirà l’activitat en indústries transformadores de metalls relacionades amb els subsectors de la construcció de maquinària i equip mecànic, del material i equip elèctric, electrònic i òptic i del material de transport, enquadrat en el sector industrial.

Accediràs al món laboral com a:
  • Tècnic o tècnica en mecànica.
  • Encarregat o encarregada d'instal·lacions de processament de metalls.
  • Encarregat o encarregada d'operadors de màquines per treballar metalls.
  • Encarregat o encarregada de muntadors.
  • Programador o programadora de CNC (control numèric amb ordinador).
  • Programador o programadora de sistemes automatitzats en fabricació mecànica.
  • Programador o programadora de la producció.

Currículum

Mòduls ProfessionalsHores Unitats formatives
Total2000
MP1 Interpretació gràfica132 (30 en dual)UF 1 Interpretació i normalització gràfica
UF 2 Disseny Assistit per Ordinador (CAD)
MP2 Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge132 (33 en dual)UF 1: Determinació de processos
UF 2: Organització de processos
MP3 Mecanització per control numèric 198 (33 en dual)UF 1: Programació de màquines CNC
UF 2: Preparació de màquines CNC
UF 3: Mecanització amb màquines CNC
MP4 Fabricació assistida per ordinador99UF 1: CAD / CAM
UF 2: Organització i ajustatge del mecanitzat
MP5 Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica165 (66 en dual)UF1 Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics
UF2 Sistemes automatitzats
UF3 Programació de robots industrials
MP6 Programació de la producció132 (33 en dual)UF1 Gestió de la producció
UF2 Gestió de magatzems
MP7 Execució de processos de fabricació231 (33 en dual)UF 1: Fabricació per arren. de ferritja i proc. especials
UF 2: Fabricació per tall i conformat
UF 3: Aplicació de proces. de soldadura i muntatge
MP8 Materials99UF1 Propietats dels materials
UF2 Tractaments tèrmics en materials metàl·lics
UF3 Tractaments superficials i pintura
MP9 Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals99UF1 Gestió de qualitat
UF2. Gestió de la prevenció de riscos laborals
UF3. Gestió de la protecció ambiental
MP10 Verificació de productes132UF 1: Metrologia
UF 2: Assaigs mecànics, metal. i no destructius
UF 3: Control de processos
MP11 FOL99 (82 en dual)UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals
MP12 EiE66 (16 en dual)UF1 EIE
MP13 Projecte de fabricació de productes mecànics99UF1 Projecte de fabricació de productes mecànics
FCT - Pràctiques en empresese350

I en acabar també pots seguir millorant la teva formació:

També podràs accedir a un altre cicle formatiu o a un grau universitari oficial.