Com s'anomenen les pràctiques?

formació en centres de treball

[FCT]

On es fan?

en empreses del nostre entorn

Quina durada tenen?

aproximadament

350 hores

Quan es fan?

al llarg del

2n curs

+ informació:

Tots els cicles formatius inclouen pràctiques en empreses, les quals formen part del currículum del cicle formatiu mitjançant el que s'anomena mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

El mòdul de FCT consisteix en fer pràctiques laborals amb una durada aproximada de 350 h (pot variar segons el cicle formatiu) en empreses situades a les proximitats del centre mitjançant un conveni de col·laboració.

Actualment l'Institut Guindàvols manté convenis de formació amb més d'un centenar d'empreses del seu entorn. 

 

  • El coneixement del món laboral i de l'empresa.
  • La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
  • Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
  • L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.
  • L'apropament a la cultura d'empresa.
  • L'experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
  • L'inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
  • La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.
  • La captació de futurs operaris especialitzats.
  • Col·laborar en la formació dels joves aprenents.
  • Oferir l'accés dels joves a la seva primera ocupació.
  • Relacionar-se amb els centres educatius.
  • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.
 • És un acord, subscrit amb model oficial, entre l'escola i l'empresa, per tal que alumnes d'ensenyaments secundaris post-obligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.
 • Un cop establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial de conveni, que l’ha d’autoritzar abans de l'inici de les pràctiques el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni autoritzat.
 • La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu, que oscil·la entre les 300 i les 400 hores aproximadament organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l'activitat en el centre o bé de 7 hores diàries fins a un màxim de 35 de setmanals si es fan de forma intensiva.
 • Tots els que estiguin matriculats i cursin cicles formatius de grau mitjà i superior, cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny i batxillerat en qualsevol de les seves especialitats.
 • Poden formalitzar els convenis de col•laboració per a la realització de la formació pràctica en centres de treball les empreses, les entitats i els organismes i administracions públiques col•laboradores prèvi procés d'homologació per acollir alumnat.
 • Al centre docent:
  • El coordinador de formació professional.
  • Els tutors de pràctiques professionals.
  A l'empresa:
  • Una persona responsable (tutor d'empresa), que en fa el seguiment amb el coordinador de formació professional o de pràctiques professionals del centre educatiu, del Pla d'activitats que l'alumne ha de realitzar a l'empresa.
  A l'Administració:
  • El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s'ocupa d'autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d'aquestes pràctiques.

  El quadern que l'escola dóna a l'alumne, i que aquest ha de portar durant la realització de les pràctiques, inclou totes les dades de I'escola, l'empresa i l'alumne, i també les certificacions de matriculació, horari, durada i assistència, com també el Pla d'Activitats, els comunicats quinzenals i l'avaluació de les pràctiques que l'alumne realitza a l'empresa. Aquest quadern queda en possessió de l'alumne així que ha finalitzat el conveni, i li serveix com a currículum de la seva primera experiència en el món del treball
 • L'estada d'FCT va acompanyada per una cobertura per a l'alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:
  • Assegurança escolar: Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d'estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys. L'atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.
  • Pòlissa d'assegurança d'accidents personals: Mort o invalidesa durant l'activitat ocupacional, així com in itinere. Per a tot l'alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya que facin pràctiques en empreses.
  • Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial: Danys corporals o materials patits per terceres persones i causats, per acció o per omissió, per l'alumnat en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que se'n derivin. Cobreix tot l'alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

  En cas d'accident o incident, cal comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Regim Especial a través del/de la coordinador/a territorial.