Per presentar una candidatura a les eleccions del Consell Escolar cal que presentis la sol·licitud omplerta a la secretaria del centre (termini fins al 17 de novembre):

 

 

+ informació del procés:

 

1. Què és el consell escolar i quines funcions té?


El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Si voleu aprofundir més en el funcionament del Consell Escolar, podeu consultar el següent enllaç: Consell escolar dels centres – Departament d’Educació

 

2. Cada quant es renova?


Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

 

3. Quins són els seus components?


El director, el cap d’estudis, el secretari (amb veu i sense vot), 4 representants dels pares i mares, 8 representants del professorat, 4 representants de l’alumnat, 1 representant del personal d’administració i serveis (PAS), 1 representant del personal d’atenció educativa (PAE), 1 representant de l’Ajuntament i 1 representant del món empresarial (amb veu i sense vot).

 

4. Quines vacants hi ha en aquestes eleccions?


S’han d’elegir:

 • 4 representants del professorat,
 • 2 representant dels pares i mares,
 • 4 representants de l’alumnat i,
 • 1 representant del personal d’atenció educativa.

 

5. Candidatures:


 • Cada candidat només es pot presentar per un dels sectors.
 • Cal presentar per escrit les candidatures a la secretaria del centre.

 

 

6. Calendari del procés:


 • 2 de novembre: exposició pública dels censos (al tauler del vestíbul del centre).
 • Del 3 al 5 de novembre: període per presentar reclamacions als censos provisionals (a secretaria).
 • 8 de novembre:
  • Sorteig per designar els membres vocals de les meses d’alumnes i de pares i mares d’alumnes, a les 11:45 hores (al despatx de direcció).
  • Publicació dels resultats del sorteig de les meses electorals (al tauler del vestíbul del centre).
 • 10 de novembre:
  • Constitució de les meses electorals de tots els sectors.
  • Publicació dels censos definitius (al tauler del vestíbul del centre).
 • 17 de novembre:
  • Final del termini de presentació de candidatures (a secretaria).
  • Final del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a (a secretaria).
 • 18 de novembre: proclamació i publicació de les candidatures (al tauler del vestíbul del centre).
 • 24 de novembre: votacions dels sectors de pares i mares, alumnat, professorat i PAE.
 • 20 de desembre: constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres.

 

7. Votacions:


 • Per a les votacions s’acreditarà la identitat presentant el DNI, passaport o carnet de conduir.
 • El vot és directe, secret i no delegable.
 • Dia, hora i lloc de les votacions:
  • Sector alumnat: 24 de novembre, de 8:30 a 13:30 h (ESO, Batxillerat i Cicles formatius de Grau Mitjà), i de 18 a 19 h (Cicles formatius de Grau Superior) al vestíbul del centre. Les votacions s’efectuaran de forma esglaonada per grups i nivells.
  • Sector pares i mares: 24 de novembre, de 19 a 20 h, al vestíbul del centre.
  • Sector professorat: 24 de novembre, a les 14:45 h, al gimnàs – Claustre extraordinari.
  • Sector PAE: 24 de novembre, a les 10:10 h, al vestíbul del centre.

 

8. Supervisors:


 

 • Tant les associacions de pares i mares d’alumnat, o els grups de pares i mares que avalen una candidatura, així com les associacions d’alumnat o els grups d’alumnes que avalen una candidatura, poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora.
 • Per fer la sol·licitud cal presentar el model que s’adjunta, segons sector, degudament complimentat a la secretaria del centre:

 

 

 

9. Convocatòria del procés d’eleccions: