CONVALIDACIONS  FP  2023-24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​A. Informació general

​La convalidació és el procediment pel qual es reconeix i dona valor acadèmic als estudis oficials certificats per l’entitat competent que ho resolgui (centre o DGFP)

Els processos de convalidacions es classifiquen segons qui ha de resoldre: 

 • Convalidacions que aplica el centre educatiu: són la majoria, estan establertes en els decrets dels currículums i normativa de convalidacions. 
 • Convalidacions singulars: són totes les que no pugui resoldre el centre (estudis d’FP no previstos en els decrets oficials i les derivades d’estudis universitaris), cal trametre-les a la Direcció General de Formació Professional​ (​DGFP).

 

B. Destinataris  

Per poder sol·licitar una convalidació singular és requisit imprescindible estar matriculat/ada en el cicle formatiu pel qual es demana la convalidació. 

 

C. Terminis

​Del 25 de setembre al 6 d’octubre de 2023.

Fora d’aquest termini adreceu-vos a la secretaria del centre.

 

​D. Qüestions per​ tenir en compte

Els mòduls professionals i les matèries d’estudis universitaris oficials que hagin estat prèviament convalidats, reconeguts o superats per compensació, no podran ser aportats per sol·licitar la convalidació d’altres mòduls professionals. 

El mòdul professional de Projecte, en títols de grau superior, no és objecte de convalidació. 

Els mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral i d’Empresa i Iniciativa Emprenedora inclosos en els reials decrets que regulen els títols de formació professional LOE, es convalidaran amb independència del cicle formatiu de grau mitjà o superior a què pertanyen. 

El certificat de qualificacions que aporti l’alumne o alumna per acreditar els seus estudis ha de ser un certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (si es presenta un cicle LOE és imprescindible aportar el detall de les unitats formatives aprovades). Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids

Les convalidacions entre estudis universitaris i de formació professional es podran sol·licitar quan aquests últims pertanyin a l’espai eur​opeu de l’educació superior. A més, el nombre de mòduls professionals dels cicles de grau superior convalidats no podrà superar el 60% de la totalitat de crèdits ECTS que estableix el Reial decret pel qual s’estableix el títol de tècnic o tècnica superior i es fixen els aspectes bàsics del currículum, sempre que s’aportin ensenyaments universitaris que estiguin relacionats amb el camp de coneixement i hi hagi similitud entre les competències, coneixements i resultats d’aprenentatge.  

 

E. Convalidacions que resol el centre educatiu

​El centre educatiu pot resoldre les sol·licituds de convalidacions que ja estan establertes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions. 

Les situacions de convalidacions d’aplicació directa per part del centre són: 

1. Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats

​En general, es poden convalidar mòduls professionals i unitats formatives a partir de la normativa publicada (Reial decret 1085/2020). 

En particular: 

 • La persona que tingui superat un mòdul professional de Formació i Orientació Laboral (FOL) (LOE), tindrà convalidat el mòdul professional en qualsevol altre cicle formatiu de l’àmbit de la LOE. 
 • La persona que tingui superat un mòdul professional d’Empresa i Iniciativa Emprenedora (LOE), tindrà convalidat el mòdul professional en qualsevol altre cicle formatiu de l’àmbit de la LOE. 
 • La superació del crèdit FOL d’un títol LOGSE del mateix o diferent nivell convalida la unitat formativa “UF1. Incorporació al treball” del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral d’un títol LOE. 
 • El centre educatiu ha de convalidar la “UF2. Prevenció de riscos” als alumnes que justifiquin tenir un certificat de formació en Prevenció de Riscos Laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents: 
  • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable. 
  • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació.
  • Denominació i durada del curs.
  • ​​Localitat i data d’expedició del certificat. 
  • Text en què s’indica: “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic d’acord amb el Reial decret 39/1997​ (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”.

2. Convalidacions a partir del programa “Qualifica’t”  o del reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

3. Convalidacions de mòduls professionals pel fet de tenir unitats de competència acreditades

La unitat de competència és l’element de transferència i reconeixement entre les diferents formacions de la formació professional. 

En els reials decrets i en els decrets o ordres de currículum hi ha establerta la relació de les unitats de competència amb els mòduls professionals ​de cadascun dels títols. 

Cal aportar algun dels documents següents: 

 • Certificació oficial de l’Administració competent, si les unitats de competència han estat adquirides mitjançant un procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals que estableix el Reial decret 1224/2009​, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral. 
 • Certificat de professionalitat expedit per l’Administració laboral competent, obtingut d’acord amb el que estableix el Reial decret 34/2008​, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat. 

4. Convalidacions de les unitats formatives en llengua estrangera

El mòdul professional d’Anglès o Llengua Estrangera, sempre que es tracti de la mateixa llengua, és objecte de convalidació amb mòduls professionals o certificacions acadèmiques oficials de nivell avançat B2, per a cicles formatius de grau superior, de nivell intermedi B1 o superior, per a cicles formatius de grau mitjà, i titulacions universitàries oficials en Filologia o Traducció i Interpretació, de la mateixa especialitat que la llengua estrangera que es desitja convalidar. 

S’aplica la Resolució EDU/1714/2021​, de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació, que estableix les equivalències de títols.

5. Convalidacions relacionades amb el mòdul de formació i orientació laboral

Les persones en possessió del títol ​de tècnic o tècnica superior en Prevenció de Riscos Professionals derivat de la Llei orgànica 1/1990​, de 3 d’octubre, obtindran la convalidació del mòdul professional de Formació i Orientació Laboral de qualsevol títol de formació professional LOE. 

Mentre es continuïn impartint cicles formatius derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, (LOGSE), els mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral de títols de grau mitjà han de ser convalidats per la direcció de centre educatiu quan s’aporti qualsevol mòdul de Formació i Orientació Laboral de títols de formació professional derivats de la Llei orgànic​a 2/2006, de 3 de maig, (LOE). 

Així mateix, la convalidació de mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral de títols de grau superior derivats de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,  (LOGSE), no és possible quan s’aportin mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral de títols derivats de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, (LOE). 

 

F. Convalidacions singulars que resol la DGFP

Les sol·licituds de convalidacions singulars les resol la Direcció General de Formació Professional i també totes les que no pugui resoldre el centre. Entre les convalidacions singulars que resol la DGFP hi ha:  

 1. Convalidacions a partir d’estudis de formació professional finalitzats o parcialment superats

Les que no estan establertes en els decrets que estableixen els currículums i normativa de convalidacions.

 1. Convalidacions a partir d’estudis universitaris

Les convalidacions a partir d’estudis universitaris només es poden aplicar a  crèdits, unitats formatives i mòduls professionals de cicles formatius de grau superior. 

Les assignatures d’estudis universitaris oficials que hagin estat prèviament convalidades o reconegudes no es poden tornar a convalidar per mòduls professionals de cicles formatius de grau superior.

 

G. Documentació que ha ​d’aportar l’alumnat al centre

Sol·licitud

Heu de descarregar la sol·licitud, omplir-la i lliurar-la a secretaria adjuntant tota la documentació justificativa. Si els estudis que voleu justificar s’han cursat al nostre centre no cal adjuntar cap certificat; això sí, ho heu d’especificar a la sol·licitud.

Sol·licitud de convalidació de crèdits, mòduls o unitats formatives de cicles formatius​​

Documentació que cal adjuntar

1.Convalidacions per estudis d’FP, programa “Qualifica’t”, estudis de llengua estrangera, reconeixement acadèmic per experiència laboral o acreditació d’unitats de competència.

Certificat de qualificacions per unitats formatives, crèdits o assignatures segons el supòsit. El certificat de qualificacions que aporti l’alumne o alumna per acreditar els seus estudis ha de ser un certificat de qualificacions oficial expedit pel centre educatiu on s’han cursat els crèdits o mòduls superats corresponents (si es presenta un cicle LOE és imprescindible el detall de les unitats formatives aprovades). Tingueu en compte que els butlletins de notes o informes d’avaluació no són vàlids.

2. Convalidacions a partir d’estudis universitaris

– ​Original o còpia simple dels programes oficials de les matèries o assignatures cursades, degudament segellats pel centre universitari corresponent (pla d’estudis universitari). 

– Certificat acadèmic de qualificacions oficial expedit per la universitat on constin les matèries cursades i superades per l’alumne o alumna. ​​ 

 

H. Taules per saber les convalidacions que es poden sol·licitar 

Es presenten per als diferents cicles que fem al centre. S’hi indiquen quines unitats formatives o crèdits es poden convalidar a partir d’un cicle formatiu finalitzat i qui resol la convalidació segons el que hi consti: 

 • C: el centre resol la convalidació. 
 • D: és una convalidació singular i la resol la DGFP. 
 • ND: denegada per la DGPF .
 • R: indica que és un reconeixement de la mateixa qualificació obtinguda perquè es tracta de mòduls professionals o unitats formatives comunes a diferents cicles formatius.  
 • En blanc o estudis que no apareixen a la taula: no existeix normativa ni precedent. Per tant, cal tractar-la com una convalidació singular: cal aportar estudis reglats (com per exemple, estudis universitaris).

Fabricació mecànica

FM20 – CFGM Mecanització_23_24

FMB0 – CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica_23_24

Instal·lació i Manteniment

IM10 – CFGM Manteniment electromecànic_23_24

IM20 – CFGM Instal·lacions de producció de calor_23_24

IM30 – CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització_23_24

IMA0 – CFGS Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids_23_24

Tèxtil, confecció i pell

TX50 – CFGM Confecció i moda_23_24

TXE0 – CFGS Patronatge i moda_23_24

TXB0 – CFGS Vestuari a mida i despectacles_23_24