Pas a pas per sol·licitar títols


Per sol·licitar un títol heu de seguir els següents passos:

 1. Envieu un correu electrònic a secretaria@institutguindavols.cat indicant:

  Assumpte: Sol·licitud títol – Cognoms, Nom

  En el text del correu heu d’indicar:

  • Nom i cognoms del sol·licitant
  • Nom dels estudis finalitzats de què es demana el títol
  • Fotografia o escaneig de les dues cares del DNI/NIE del sol·licitant
  • Fotografia o escaneig del document que justifica la bonificació del 50% o exempció del 100% de la taxa. (p. ex: carnet de família nombrosa)


Consulteu aquí els casos en què podeu demanar l'exempció o bonificació de la taxa

S’estableixen les bonificacions i exempcions següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial,
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills),
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar.
 1. Rebreu un correu electrònic amb dos documents PDF:
  • Imprès per al pagament de la taxa del títol
  • Imprès de sol·licitud del títol
 2. Efectueu el pagament de la taxa en una entitat bancària amb el codi de barres de l’imprès. Guardeu el rebut del caixer o comprovant PDF, l’haureu de retornar per correu electrònic (pas 5).
 3. Empleneu i signeu la “sol·licitud del títol”.
 4. Retorneu per correu electrònic el “comprovant de pagament”, la “sol·licitud del títol” i l’imprès de pagament de la taxa (si l’ha segellat el banc), fotografiats o escanejats, a secretaria@institutguindavols.cat.
 5. Després de comprovar que el tràmit i la documentació són correctes rebreu un correu electrònic indicant-vos quan podeu passar a buscar el resguard del títol pel centre.