Instruccions per a la realització de la prova:

 

 

· No es permetrà fer l'examen a cap aspirant que no estigui admés.

Podeu consultar la llista a:

Consulta admesos-exclosos definitiva.

 

· Recordeu portar el vostre document d'identificació ORIGINAL (DNI, NIE, Passaport).

Abans d'entrar us haureu d'identificar.

Durant la prova haureu de deixar el document d'identificació a la vista.

Les dades del document d'identificació han de coincidir amb les dades de la inscripció.

 

· Heu de respondre les qüestions plantejades exclusivament en el quadern de cada matèria. En cas de que hi ha hagi algun full annex ha de quedar grapat amb la resta.

 

· Si teniu exempcions d’alguna matèria, no s’escurça el temps disponible enaquell bloc de la prova.

 

· No podreu abandonar la prova fins que no passin els 20 primers minuts de cada bloc o part.

 

· No podreu entrar a fer la prova d'un bloc o part si algun aspirant ja ha sortit.

 

· Heu de lliurar la prova signada. Encara que estigui en blanc.

 

· Durant la prova es podrà usar el material habitual (bolígraf, regle, escaire, semicercle graduat, llapis de colors, etc.), i també una calculadora científica.

 

· En cap cas no és permesa la cessió de calculadores ni de cap altre material entre els aspirants.

 

 

 

 Calendari:

 

 

Prova: 9 de maig de 2018 · 15:30 hores

El dia de la prova trobareu un llistat al vestíbul del centre amb l'aula on us heu de dirigir per fer la prova.

 

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants a l'aula assignada

16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social

18:00 h Descans

18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

 

Altres dates:

 

· Qualificacions provisionals: 

a partir del 18 de maig de 2018

 

· Termini per presentar reclamacions al centre:

22 de maig de 2018 de 15 a 18 hores

 

· Qualificacions definitives i emissió de certificats:

a partir del 28 de maig de 2018