Presentació de sol·licituds: del 17 al 24 de març de 2021

Institut Guindàvols – Codi de centre: 25002726


La preinscripció és el procés en què les famílies sol·liciten i prioritzen els centres en els quals volen que el seu fill/a cursi l’ESO el curs vinent. Un cop introduïdes totes les sol·licituds s’apliquen els criteris de priorització i se’ls assigna un plaça.

Aquest curs, la sol·licitud de preinscripció escolar es realitza en línia i es pot escollir entre dues opcions:

 • Sol·licitud electrònica. Si disposeu d’una identificació digital (DNIe, idCAT, tCAT, Cl@ve, etc) podeu fer la sol·licitud electrònica. Aquesta és més senzilla i no us demanarà documentació annexa (a no ser que vulgueu al·legar alguna circumstància que no es pugui comprovar automàticament d’altres administracions). 
 • Sol·licitud en suport informàtic. En aquesta no és necessària una identificació digital, però caldrà que adjunteu la documentació identificativa i de barem escanejada o fotografiada a la sol·licitud.

A la web oficial de la preinscripció trobareu tota la informació del procés així com els enllaços a la sol·licitud. Hi podreu consultar:

 • Les dates clau del calendari i les accions associades
 • Els criteris de selecció, priorització i desempat que s’apliquen
 • La documentació que, si escau, hauràs d’adjuntar a la sol·licitud
 • L’enllaç a la sol·licitud
 • Com fer el seguiment de la teva sol·licitud
 • Com consultar la teva plaça
Si no disposeu de tauleta, ordinador o telèfon intel·ligent, o bé necessiteu que us assessorem, podeu demanar cita prèvia i us atendrem de forma personalitzada a la secretaria del centre.

IMPORTANT! – Cal que prepareu i porteu la documentació per a la preinscripció el dia de la cita. Podeu consultar-la a la secció següent.


(Imprescindible) Documentació identificativa:

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
  Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.


(Si és el cas) Documentació dels criteris de prioritat:

 • Família nombrosa o monoparental. Es valida automàticament. Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracta de títols emesos per altres comunitats autònomes caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental. 
 • Proximitat del domicili habitual a l’escola. Es valida automàticament amb el padró. Si no es poden obtenir les dades del padró, cal acreditar la residència adjuntant un certificat o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar l’adreça del domicili i acreditar que viu com a mínim amb el pare o la mare que presenta la sol·licitud.
 • Proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor o la tutora legal a l’escola. Persones assalariades: contracte laboral o un certificat emès per l’empresa. Treballador/a autònom: model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
 • Renda garantida de ciutadania. Aportació de documents com la certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Membre de la unitat familiar amb discapacitat. Aquest supòsit inclou la discapacitat igual o superior al 33 % de l’alumne, del pare o la mare o d’algun germà o germana, i es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.