Sol·licituds: del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

 

Avís: Els terminis queden suspesos i interromputs

d'acord amb el Reial Decret 463/2020

 

Per ser admès en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció.

 

Per fer la preinscripció cal emplenar un formulari de sol·licitud. Es pot fer de dues formes: 

 • a través d'un formulari web,
 • o amb un formulari en PDF.

 

Us farà falta el codi identificador de l'alumne/a (IDALU). El podeu demanar al vostre centre actual, als serveis territorials o per internet.

 

En tots els casos cal presentar al centre demanat en primer lloc (dins el termini establert):

 • el formulari de sol·licitud imprès,
 • la documentació identificativa i,
 • la documentació justificativa dels criteris de prioritat.

 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s'hi poden indicar peticions d'admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència).

 

 

Institut Guindàvols - Codi de centre: 25002726

 

Web de sol·licitud

del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

Accés directe al formulari de sol·licitud en PDF

del 23 de març a l'1 d'abril de 2020

Més informació al web Estudiar a Catalunya

web oficial de la preinscripció

Full resum de la preinscripció

Resum de la informació del procés
(calendari, documentació a presentar i criteris de prioritat)

Informació del procés de preinscripció:

Places
Passos
Calendari
Documentació i criteris de prioritat
Centres adscrits i àrees d'influència
 •  

  Places vacants per nivell:

  • 1r ESO: 81
  • 2n ESO: 14
  • 3r ESO: 6
  • 4t ESO: 6
 •  

  Abans de fer la matrícula, per ser admès en un centre, en primer lloc cal fer la preinscripció, és a dir, presentar la sol·licitud d'admissió al centre. Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds (i la documentació que els acredita),
  • presentar la sol·licitud i la documentació (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  • consultar el centre assignat, i
  • fer la matrícula.

   

 •  

  Preinscripció

  • Oferta inicial de places escolars: 18 de març de 2020
  • Presentació de sol·licituds: del 23 de març a l'1 d'abril de 2020
  • Presentació de documentació: fins al 2 d'abril de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 d'abril de 2020
  • Presentació de reclamacions: del 23 al 29 d'abril 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 4 de maig de 2020
  • Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2020, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2020
  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 27 al 29 de maig 2020
  • Oferta final de places escolars: 8 de juny de 2020
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 9 de juny de 2020
   
   

  Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 16 al 22 de juny de 2020
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO: del 25 de juny a l'1 de juliol de 2020

   

  La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.

 •  

  Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

  Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

   

   

  Documentació identificativa

  El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

  De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

   
   

  Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

  Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

  La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

   

  a) Criteri específic

  Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

  No cal presentar cap document acreditatiu.

   

  b) Criteris generals

  1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  Barem: 40 punts

  Documents:

  • Cap, si es tracta del mateix centre.
  • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

   

  2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

  Barem:

  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
  • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

  Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

  Documents:

  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).


  3. Renda anual 
  de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

  Barem: 10 punts

  Documents:

  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

   

  4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  Barem: 10 punts

  Documents:

  • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   

  C) Criteri complementari

  L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

  Barem: 15 punts

  Documents:

  • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.
   
 •  

   

  Centres de primària adscrits a l'Institut Guindàvols: 

   • Ciutat Jardí
   • Joc de la Bola
   • Pràctiques II
   • Sant Josep de Calassanç
   • Santa Maria de Gardeny

    

  - Àrees d'influència dels centres docents de secundària a Lleida

  Aquest mapa serveix per aplicar els criteris generals de barem, en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l'oferta, un cop aplicats els criteris especifics de prioritat (centres adscrits).  

  - Partides i Zones corresponents als Centres de 3-16 anys   

  - Carrerer de les zones educatives de Lleida