Preinscripció 

Educació Secundària Obligatòria

La sol·licitud de preinscripció es presenta preferentment a través d'internet.

Teniu disponible l'accés directe al formulari als enllaços laterals.

Un cop feta la sol·licitud, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc.

Consulteu les pestanyes de la part inferior o el Full informatiu per conèixer quins documents heu d'aportar i els criteris de prioritat de les sol·licituds.

Al web Estudiar a Catalunya trobareu tota la informació del procés així com la sol·licitud.

Web de sol·licitud

del 29 de març al 9 d'abril de 2019

Full informatiu resum de la preinscripció

Resum de la informació del procés (calendari, documentació a presentar i criteris de prioritat)

Més informació al web Estudiar a Catalunya

web oficial de la preinscripció

Informació del procés de preinscripció:

Passos
Calendari
Documentació
Criteris de prioritat
Centres adscrits i àrees d'influència
Sol·licitud
 •  

  Abans de fer la matrícula cal fer la preinscripció. Aquesta consisteix en presentar una sol·licitud d'admissió al centre on es vol accedir. Per fer la preinscripció cal:

  1. conèixer el calendari del procés,
  2. conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
  3. reunir la documentació identificativa i per acreditar els criteris que s'al·leguen,
  4. presentar la sol·licitud i la documentació a secretaria (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència),
  5. consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  6. consultar el centre assignat, i
  7. fer la matrícula.
 •  

  Preinscripció

  • Oferta inicial de places escolars: 9 d'abril de 2018
  • Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 d'abril de 2018
  • Presentació de documentació: fins al 25 d'abril de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 3 de maig de 2018
  • Presentació de reclamacions: del 4 al 8 de maig de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 10 de maig de 2018
  • Sorteig del número de desempat: 11 de maig de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Llista ordenada definitiva: 15 de maig de 2018
  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 31 de maig al 4 de juny de 2018
  • Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2018
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2018
   
   

  Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 21 al 27 de juny de 2018
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO (i confirmació de plaça assignada per als alumnes pendents de l'avaluació de setembre): del 25 al 29 de juny de 2018
  • Alumnes d'ESO pendents de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018

   

  La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica l'1 d'octubre de 2018.

 •  

  Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

  Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

   

  Documentació a aportar en tots els casos:

  El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

  De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

   
   

  Documentació a aportar en cas que s'al·leguin un o més criteris de prioritat

  Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri a la pestanya "Criteris de prioritat".

  La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Ensenyament comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.


 •  

  Criteri específic

  Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

  No cal presentar cap document acreditatiu.

   

  Criteris generals

  1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  Barem: 40 punts

  Documents

  • Cap, si es tracta del mateix centre.
  • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

   

  2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

  Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
  • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

  Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

  Documents

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).


  3. Renda anual 
  de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció o de l'equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec del perceptor o perceptora.

  Barem: 10 punts

  Documents:

  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció o de l'equivalent, la renda garantida de ciutadania.

   

  4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  Barem: 10 punts

  Documents

  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   

  Criteris complementaris

  1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

  Barem: 15 punts

  Documents

  • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

   

  2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

  Barem: 10 punts

  Documents

  • Informe mèdic del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d'especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

   

  3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

  Barem: 5 punts

  Documents

  • Cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.
 •  

  Centres de primària adscrits a l'Institut Guindàvols:

   

  • Ciutat Jardí
  • Joc de la Bola
  • Pràctiques II
  • Sant Josep de Calassanç
  • Santa Maria de Gardeny

   

  Àrees d'influència dels centres docents de secundària a Lleida

  Aquest mapa serveix per aplicar els criteris generals de barem, en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l'oferta, un cop aplicats els criteris especifics de prioritat (centres adscrits).

   

  Partides i Zones corresponents als Centres de 3-16 anys

   

   

  Carrerer de les zones educatives de Lleida

   

   

 •  

  Enllaç a la sol·licitud