Preinscripció 

Cicles formatius

GRAU SUPERIOR

Hi ha disponibles dues opcions per presentar la sol·licitud de preinscripció:

- Sol·licitud electrònica. El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne. Cal accedir-hi amb el DNI electrònic, certificat digital IdCAT o GICAR.

- Sol·licitud amb suport informàtic. Cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc.en el termini establert.

Teniu disponible l'accés directe als tràmits als enllaços laterals.

Consulteu les pestanyes de la part inferior o el Full informatiu per conèixer quins documents heu d'aportar i els criteris de prioritat de les sol·licituds.

Al web Estudiar a Catalunya trobareu tota la informació del procés així com la sol·licitud.

Directe a la Sol·licitud electrònica

(amb DNI electrònic, IdCAT, GICAR)
del 29 de maig al 7 de juny

Directe a la Sol·licitud en suport informàtic

Formulari web - Cal imprimir el comprovant i portar-lo a secretaria
del 29 de maig al 7 de juny

Accés a la pàgina de preinscripció

del 29 de maig al 7 de juny

Full informatiu resum de la preinscripció

Resum de la informació del procés (calendari, documentació a presentar i criteris de prioritat)

Més informació al web Estudiar a Catalunya

web oficial de la preinscripció

Informació del procés de preinscripció:

Passos
Calendari
Documentació
Criteris de prioritat
Requisits d'accés
Codis dels cicles
Sol·licitud
Resultats
Matrícula
 •  

  Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.

  Només es pot formalitzar una sol·licitud, a través de la nova sol·licitud electrònica o de la sol·licitud amb suport informàtic disponible al tràmit de la preinscripció.

  Per poder cursar un cicle de grau superior cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

  Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i preparar la documentació corresponent,
  • consultar els codis dels cicles,
  • emplenar i presentar la sol·licitud: si és la sol·licitud electrònica, amb l'enviament ja queda enregistrada; si s'emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar la sol·licitud al centre junt amb la documentació d'identificació personal,
  • presentar la documentació dels criteris al·legats, només en els supòsits previstos en què no es pot validar electrònicament,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les diverses llistes
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.

   


   

 •  

  • Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018
  • Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 7 de juny de 2018
  • Presentació de documentació: fins a l'11 de juny de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de juny de 2018
  • Presentació de reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2018
  • Sorteig del número de desempat: 6 de juliol de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Llista ordenada definitiva: 10 de juliol de 2018
  • Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2018
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 17 de juliol de 2018
  • Matrícula: del 18 al 23 de juliol de 2018


   

 •  

   

  Si s'ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

  Si s'ha emplenat la sol·licitud amb suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet i la documentació d'identificació de la persona sol·licitant o de l'alumne, al centre demanat en primer lloc i en el termini establert.

  En tot cas, cal presentar la documentació acreditativa del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, al centre que s'ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

  Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

    

  Documentació identificativa

  Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

   Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

   

  Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin aquesta documentació.

     
   

  Documentació acreditativa del criteri de prioritat

  Document que cal presentar segons la via d'accés que s'ha d'acreditar: 

  • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés als cicles o
  • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

   

  Tingueu en compte els següents casos:

  • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Ensenyament. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
  • Els alumnes pendents de l'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.
  • Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.
  • Les persones que han superat la prova d'accés a Catalunya des de l'any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
  • Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l'original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
  • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s'obté de l'aplicació de gestió d'homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s'ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
  • La resta d'alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
  • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
  • Les persones exemptes de la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova.
   
 •  

  Criteri de prioritat per a l'assignació de places:

  Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:

  - Via d'accés: batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

  - Via d'accés: títol de tècnic de formació professional; reserva del 20%.

  Per aquesta via, les sol·licituds s'ordenen tenint en compte les prioritats següents:

  En un primer grup, els alumnes que acrediten haver cursat el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS), o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior en el següent ordre:

  1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior*.
  2. Alumnes procedents d'una altra família professional que han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
  3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.
  4. Alumnes procedents d'una altra família professional que no han cursat l'opció prioritària en el CAS o el curs de preparació.

  * a partir d'aquí, curs de preparació.

  En un segon grup, els alumnes que acrediten formació per a les proves d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés.

  I en un tercer grup, els alumnes que no acrediten cap de les formacions anteriors, en l’ordre següent:

  Primer. Els que procedeixen de la mateixa família professional o d'una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.

  Segon. Els que procedeixen d'una família professional no afí.

  Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

  - Via d'accés: prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

  Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

   

   
 •  

  Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat,
  • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

  També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

 •  

  Enllaç a la sol·licitud

 •  

  En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció.

  Podeu consultar els resultats des d'aquesta pàgina; per fer-ho es necessita: 

  • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de l'alumne o alumna (si és major d'edat).
   

  Llistes de sol·licituds amb la puntuació

  En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

  Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

    

  Sorteig públic

  El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

   
  Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

  Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

    

  Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

  Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

  Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena a partir del scriteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista i ofereix les vacants als participants, fins al 6 de setembre de 2017.

   

 • Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

  Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació, es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

  Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació.

  Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se a aquests estudis durant el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

  Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 5 de setembre de 2018.