Preinscripció 

Cicles formatius

GRAU MITJÀ

La sol·licitud de preinscripció es presenta preferentment a través d'internet.

Teniu disponible l'accés directe al formulari als enllaços laterals.

Un cop feta la sol·licitud, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc.

Consulteu les pestanyes de la part inferior o el Full informatiu per conèixer quins documents heu d'aportar i els criteris de prioritat de les sol·licituds.

Al web Estudiar a Catalunya trobareu tota la informació del procés així com la sol·licitud.

 

Directe al formulari telemàtic

del 14 al 24 de maig de 2018

Accés a la pàgina de preinscripció

del 14 al 24 de maig de 2018

Full informatiu resum de la preinscripció

Resum de la informació del procés (calendari, documentació a presentar i criteris de prioritat)

Més informació al web Estudiar a Catalunya

web oficial de la preinscripció

Informació del procés de preinscripció:

Passos
Calendari
Documentació
Criteris de prioritat
Codis dels cicles
Requisits d'accés
Sol·licitud
Resultats
Matrícula
 •  

  Per accedir a un cicle de formació professional cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre. 

  Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s'ha de presentar al centre demanat en primer lloc, indicant-hi els centres, cicles o torns als quals es vol accedir.

  Per poder cursar un cicle de grau mitjà cal complir els requisits acadèmics d'accés que estableix la normativa.

  Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i preparar la documentació acreditativa corresponent,
  • consultar els codis dels cicles,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les diverses llistes
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.
   
 •  

  • Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018
  • Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018
  • Presentació de documentació: fins al 28 de maig de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
  • Presentació de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
  • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
  • Oferta final de places escolars: 29 de juny de 2018
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018
  • Matrícula ordinària (alumnes preinscrits amb plaça assignada): del 4 a l'11 de juliol de 2018

   

  Un cop ha finalitzat el període de matriculació i s'ha tancat la llista d'espera (el 27 de setembre de 2018), el 4 de setembre de 2018 el Departament d'Ensenyament publica al web de preinscripció els centres i cicles amb places vacants.

  S'obre així un segon període d'admissió en què només poden participar els sol·licitants que han participat en el primer període i que: 

  - no han obtingut plaça, o
  - han obtingut plaça però no s'han matriculat.

  • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 4 de setembre de 2018
  • Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 5 i 6 de setembre de 2018
  • Llista d'admesos al centre: abans de la data d'inici del curs 2018-2019

   

  Les persones interessades poden ampliar les peticions de la sol·licitud de preinscripció, en el marc de les places vacants, accedint-hi mitjançant un formulari. Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis al·legats o de la prova d'accés.

   
 •  

  Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert al centre que s'ha demanat en primer lloc.

  Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l'oferta de places s'aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s'aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.

  A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

    

  Documentació a presentar en tots els casos

  Totes les persones que es preinscriuen han de presentar:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
  • Document acreditatiu de la qualificació segons la via d'accés. Cal presentar un dels certificats següents:
   • certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o
   • certificat de la qualificació de la prova d'accés.

   

  Si l'alumne és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

   

  Tingueu en compte els següents casos:

  • Els alumnes que encara cursen els estudis han de presentar el certificat de la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis avaluats definitivament.
  • Els alumnes que han completat l'etapa d'ESO han de presentar el certificat acadèmic de la qualificació mitjana numèrica de l'etapa; en el cas d'estudis antics, l'original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
  • Els alumnes procedents d'estudis estrangers han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
  • Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Ensenyament i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s'ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
  • Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys l'any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
   
 •  

  Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.

  Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:

  - Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.

  - Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.

  - Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.

  Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

 •  

  Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
  • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

 •  

  Enllaç a la sol·licitud

 •  

  En les dates del calendari cada centre publica al seu tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció.

  Podeu consultar els resultats des d'aquesta mateixa pàgina; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'hagi indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de l'alumne o alumna (si és major d'edat).

    

  Llistes de sol·licituds amb la puntuació

  En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

  Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l'ordenació en cas d'empat).

    

  Sorteig públic

  El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

    

  Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

  Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat. 

    

  Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

  Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

  Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d'espera formada per les sol·licituds de les persones que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena pels criteris de prioritat i el número de desempat. Cada centre gestiona la llista d'espera i ofereix les vacants als participants, fins al 27 de juliol de 2018.

 •  

  Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

  Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s'anul·la si, abans de l'inici del curs, no presenten la documentació pendent).

  Els alumnes amb titulacions estrangeres han d'acreditar que han iniciat el tràmit d'homologació o convalidació amb la presentació del volant d'inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d'haver iniciat el tràmit d'homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d'homologació.

  Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se'ls manté la plaça assignada.

  Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. La llista d'espera està en funcionament fins al 27 de juliol de 2018.