Preinscripció 

Batxillerat

La sol·licitud de preinscripció es presenta preferentment a través d'internet.

Teniu disponible l'accés directe al formulari als enllaços laterals.

Un cop feta la sol·licitud, cal imprimirsignar presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació al centre demanat en primer lloc.

Consulteu les pestanyes de la part inferior o el Full informatiu per conèixer quins documents heu d'aportar i els criteris de prioritat de les sol·licituds.

Al web Estudiar a Catalunya trobareu tota la informació del procés així com la sol·licitud.

Directe al formulari telemàtic

del 14 al 24 de maig de 2018

Accés a la pàgina de preinscripció

del 14 al 24 de maig de 2018

Full informatiu resum de la preinscripció

Resum de la informació del procés (calendari, documentació a presentar i criteris de prioritat)

Més informació al web Estudiar a Catalunya

web oficial de la preinscripció

Informació del procés de preinscripció:

Passos
Calendari
Documentació
Criteris de prioritat
Requisits d'accés
Consulta de resultats
Sol·licitud
 •  

  Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s'hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s'hagi obtingut el graduat en educació secundària obligatòria.

  Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

  • de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO,
  • de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
  • si es prové d'un institut que ja no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

  Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari de tot el procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i reunir la documentació,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats quan es publiquen les diverses llistes,
  • consultar el centre assignat, i
  • fer la matrícula.

   

   

 •  

  Preinscripció

  • Oferta inicial de places escolars: 11 de maig de 2018
  • Presentació de sol·licituds: del 14 al 24 de maig de 2018
  • Presentació de documentació: fins al 28 de maig de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2018
  • Presentació de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2018
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2018
  • Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2018, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)
  • Llista ordenada definitiva: 18 de juny de 2018
  • Oferta final de places escolars: 29 de juny de 2018
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 3 de juliol de 2018
   
   

  Matrícula

  • Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l'11 de juliol de 2018
  • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l'11 de juliol de 2018
  • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l'avaluació de setembre: del 5 al 7 de setembre de 2018
 •  

  Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc. A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat.

  Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat específics de l'ensenyament, els criteris generals i els criteris complementaris. El compliment d'aquests criteris s'ha d'acreditar amb la documentació especificada.

  El barem de punts que tenen associat els criteris de prioritat permeten ordenar totes les sol·licituds. (El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions). En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar els criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

   
   

  Documentació a presentar en tots els casos

  Tots els alumnes que es preinscriuen, tant si al·leguen el compliment d'algun criteri de prioritat com si no, han de presentar l'original i una fotocòpia del DNINIE o passaport (si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d'origen).

  Els alumnes menors d'edat també han de presentar els documents següents:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  Els alumnes estrangers poden acreditar les seves dades d'identificació o de filiació amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que puguin aportar.

   
   

  Documentació a presentar si s'al·lega algun criteri de prioritat

  Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

  La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Ensenyament comunica a l’autoritat competent el fet perquè s'adoptin les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

   

   

 •  

  Criteri específic

  Per preinscriure's al batxillerat en un centre determinat tenen preferència els alumnes que procedeixen dels centres i ensenyaments que hi són adscrits, excepte per la modalitat d'arts. En aquest cas no s'ha de presentar cap document acreditatiu.

   
   

  Criteris generals

  1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

  La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  Barem: 40 punts

  Documents:

  • Cap, si es tracta del mateix centre.
  • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

   

  2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

  Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
  • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare/mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts
  • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc però no en la seva àrea d'influència: 15 punts
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts

  Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

  Documents:

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, cal presentar el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).

   

  3. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció o del seu equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec del perceptor o perceptora.

  Barem: 10 punts

  Document:

  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció o de l'equivalent, la renda garantida de ciutadania.

   

  4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne/a, el pare/mare, tutor/a, un germà/ana.

  Barem: 10 punts

  Documents:

  • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   

  5. Expedient acadèmic

  Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals.

  Documents:

  • Certificat acadèmic de la qualificació
  • Si es tracta d'estudis antics: original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica.
  • Si l'alumne encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament.
  • Els alumnes procedents d'estudis estrangers han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
   

  Criteris complementaris

  1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

  Barem: 15 punts

  Document:

  • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent

   

  2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

  Barem: 10 punts

  Document:

  • Informe mèdic del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d'especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

   

  3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

  Barem: 5 punts

  Document:

  • Cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

   

   
   
 •  

  Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".

  Per accedir per primera vegada cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

  També s'ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat o matriculada.

  Aquest estudi és gratuït.

 •  

  En les dates que es detallen en el calendari es publicarà al tauler d'anuncis les llistes amb els resultats del procés de preinscripció (les oficines municipals d'escolarització publiquen les corresponents al municipi).

  També podeu consultar els resultats des de la pàgina web de preinscripció; per fer-ho es necessita:

  • El codi de la sol·licitud. Quan es pugui fer la consulta rebreu un missatge amb aquest codi a l'adreça electrònica que s'ha indicat a la sol·licitud (si no rebeu el missatge, mireu el correu brossa).
  • El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes o de l'alumne (si és major d'edat).

   

   

  Llistes de sol·licituds amb la puntuació

  En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s’ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

  Un cop resoltes les reclamacions, les llistes es tornen a publicar amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (serveix per a l’ordenació en cas d’empat).

   
   

  Sorteig públic

  El sorteig públic determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

   
   

  Llistes definitives amb les sol·licituds ordenades

  Llistes amb la puntuació definitiva, ordenades a partir dels criteris de prioritat i el número de desempat.

   
   

  Llistes amb l'assignació de places i llistes d'espera

  Llistes d'alumnes admesos al centre i llistes d'alumnes que s'hi han preinscrit però que tenen un altre centre assignat.

  Si el centre no ha pogut atendre totes les sol·licituds, també publica una llista d’espera formada per totes les sol·licituds que han demanat el centre en primera opció. La llista s'ordena tenint en compte la puntuació definitiva i el número de desempat.

  Fins al 25 de setembre de 2018, les vacants que es produeixen en els centres amb llista d'espera s'han d'oferir als alumnes que l'han demanat en primera opció; qui rebi l'oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi i, en aquest cas, se l'elimina de la llista d'espera i la plaça vacant s'ofereix al següent de la llista. La gestió d'aquestes llistes d'espera és responsabilitat del centre.

   

   
   
 •  

  Enllaç a la sol·licitud