(Alumnat nou al centre)

Aquest curs, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la sol·licitud de preinscripció es farà prioritàriament amb suport informàtic. Aquesta mesura us permetrà fer el tràmit de forma còmoda i segura.

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, s’haurà de demanar cita prèvia al centre mitjançant l’aplicació en línia o per telèfon.


A. Pas a pas per a la sol·licitud en suport informàtic: del 13 al 22 de maig


 1. Conèixer el calendari del procés
 2. Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds
 3. Reunir la documentació identificativa i que acredita els criteris de prioritat que s’al·leguen (els trobareu al desplegable de cada criteri)
 4. Escanejar o fotografiar la documentació (Recomanacions)
 5. Fer la sol·licitud amb suport informàtic (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència). S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. També us farà falta:
  • El número d’identificador de l’alumne/a (IDALU).
  • Una adreça de correu electrònic per rebre notificacions en relació al tràmit.

 1. Enviar el comprovant de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció. En el cas de l’Institut Guindàvols: 

A l’assumpte del correu electrònic indiqueu: Preinscripció – Estudis i nivell – Cognoms i Nom

Exemple d’assumpte: Preinscripció – ESO 1 – Cognom1 Cognom2, Nom

 1. Rebreu un correu de confirmació un cop s’hagi verificat la documentació que heu enviat.
 2. Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
 3. Consultar el centre assignat
 4. Fer la matrícula. Trobareu més instruccions al web de l’institut institutguindavols.cat.

 

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

 

Sol·licitud presencial (excepcionalment): del 19 al 22 de maig


Excepcionalment, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament, es podrà realitzar presencialment demanant prèviament cita prèvia.

Els passos són similars als de la sol·licitud amb suport informàtic i la documentació és la mateixa, a excepció de la sol·licitud, que es podrà fer en suport paper a casa o al centre.

No serà necessari escanejar o fotografiar la documentació. S’haurà de portar presencialment al centre juntament amb la sol·licitud.

Mesures a prendre per anar al centre:

 • Preferiblement, només ha de venir una persona per fer la gestió.
 • Cal portar mascareta i guants.
 • Cal portar la documentació original per a poder-la escanejar o fotocopiar.
 • Si pot ser, portar la sol·licitud emplenada des de casa.
 • Portar un bolígraf propi.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.


Només s’atendran les persones que hagin demanat cita prèvia. Es pot demanar en línia o per telèfon trucant al centre:

Disponible a partir del 13 de maig. Atenció telefònica de 9 a 14 h.

B. Calendari:


 
 • Oferta inicial: 8 de maig
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig
 

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 9 de juny
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació: del 26 al 29 de juny
 • Oferta final: 6 de juliol
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol
 • Matrícula: del 13 al 17 de juliol

C. Documents a presentar:► En tots els casos:

En tots els casos, s’ha d’enviar per correu electrònic els següents documents escanejats o fotografiats (o portar al centre si es fa la sol·licitud presencialment):

 • Resguard de la sol·licitud.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

► Si s’al·leguen criteris de prioritat:

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri.

Criteri específic:

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

Criteris generals:

1. Germans al centre o pares que hi treballen. Veure barem i documentació a presentar

Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents a aportar:

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal especificar el nom del centre on el germà està escolaritzat perquè el centre de primera opció pugui demanar a l’altre centre que ho ratifiqui per correu electrònic.


2. Proximitat del domicili o lloc de treball. Veure barem i documentació a presentar

Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents a aportar:

 • El DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual de la unitat familiar. Veure barem i documentació a presentar

Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents a aportar:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.


4. Discapacitat. Veure barem i documentació a presentar

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents a aportar:

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Criteri complementari:

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Veure barem i documentació a presentar

Barem: 15 punts

Documents a aportar:

 • El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

D. Centres de primària adscrits a l’Institut Guindàvols: 


 • Ciutat Jardí
 • Joc de la Bola
 • Pràctiques II
 • Sant Josep de Calassanç
 • Santa Maria de Gardeny

Aquest mapa serveix per aplicar els criteris generals de barem, en el cas que el nombre de sol·licituds sigui superior a l’oferta, un cop aplicats els criteris específics de prioritat (centres adscrits).

E. Oferta de places:Podeu consultar el nombre de places al mapaescolar.gencat.cat indicant el codi de centre: 25002726

F. Recomanacions per fotografiar els documents:


 

Feu la fotografia perpendicular al document. No en perspectiva. Eviteu que es deformi el text.

Centreu el document i aprofiteu al màxim l’espai a la fotografia.

Reviseu l’enfocament i nitidesa de la fotografia. El text s’ha de llegir clarament.
Eviteu zones d’ombra