(Alumnat nou al centre)

Aquest curs, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la sol·licitud de preinscripció es farà prioritàriament amb suport informàtic o electrònica. Aquesta mesura us permetrà fer el tràmit de forma còmoda i segura.

Si necessiteu informació o ajuda amb la sol·licitud, poseu-vos en contacte amb el centre 973238047.


A. Pas a pas per a la sol·licitud


A.1. Opció Sol·licitud electrònica


La sol·licitud es fa amb un formulari en línia al que s’accedeix amb una identificació digital (p. ex. idCAT Mòbil o DNI electrònic). El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, no s’ha d’enviar documentació. (Alumnat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015/16)

 1. Conèixer el calendari del procés
 2. Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds
 3. Fer la sol·licitud electrònica (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència). S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. També us farà falta:
  • El número d’identificador de l’alumne/a (IDALU)(Consulta amb idCAT o certificat).
  • Una adreça de correu electrònic per rebre notificacions amb relació al tràmit.
  • Un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o l’idCAT Mòbil.
   L’idCAT Mòbil és un sistema d’identificació que et permetrà identificar-te digitalment a través de la recepció d’una clau al teu mòbil. Per donar-te d’alta només és necessari el DNI, la targeta sanitària (TSI) i un mòbil. (Donar-se d’alta a idCAT Mòbil a través d’internet)

 1. Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 2. Consultar el centre assignat
 3. Fer la matrícula. Trobareu més instruccions al web de l’institut institutguindavols.cat.

A.2. Opció Sol·licitud en suport informàtic


La sol·licitud es fa amb un formulari en línia. En acabar s’ha d’enviar el resguard en PDF generat per l’aplicació i la documentació (identificativa i dels criteris), escanejada o fotografiada, al correu electrònic del centre c5002726@xtec.cat.

  1. Conèixer el calendari del procés
  2. Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds
  3. Reunir la documentació identificativa i que acredita els criteris de prioritat que s’al·leguen (els trobareu al desplegable de cada criteri)
  4. Escanejar o fotografiar la documentació (Recomanacions)
  5. Fer la sol·licitud amb suport informàtic (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència). S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. També us farà falta:
   • El número d’identificador de l’alumne/a (IDALU).
   • Una adreça de correu electrònic per rebre notificacions en relació al tràmit.

  1. Enviar el comprovant de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció. En el cas de l’Institut Guindàvols: 

  A l’assumpte del correu electrònic indiqueu: Preinscripció – Estudis i nivell – Cognoms i Nom

  Exemple d’assumpte: Preinscripció – CFGS1 – Cognom1 Cognom2, Nom

  1. Rebreu un correu de confirmació un cop s’hagi verificat la documentació que heu enviat.
  2. Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  3. Consultar el centre assignat
  4. Fer la matrícula. Trobareu més instruccions al web de l’institut institutguindavols.cat.

   

  Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

  T’ajudem amb la sol·licitud


  Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem amb el tràmit.

  B. Calendari:


   

  Preinscripció

  • Oferta inicial de places per a la preinscripció: 5 de juny de 2020
  • Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020, ambdós inclosos
  • Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
  • Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
  • Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
  • Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 29 de juliol de 2020

   

  Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre de 2020

  C. Documents a presentar


  Sol·licitud electrònica: Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

  Sol·licitud en suport informàtic: Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal enviar la documentació escanejada o fotografiada a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. c5002726@xtec.cat:

  • Resguard de la sol·licitud
  • + documentació identificativa
  • + documentació dels criteris de prioritat al·legats


  Important!: En tots els casos, s’ha de revisar la puntuació provisional obtinguda quan es publiqui, i en cas que s’observi que no s’ha obtingut la puntuació d’algun dels criteris al·legats i que s’havien de validar automàticament caldrà enviar, escanejada o fotografiada, la documentació identificativa (DNIs, NIEs) i acreditativa del criteri de prioritat a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. c5002726@xtec.cat

   

  ► Documentació identificativa (no necessària en la sol·licitud electrònica):

  • Alumnat menor d’edat (i que no fa els 18 anys durant l’any 2020):
   • DNI, NIE de l’alumne, passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • Alumnat major d’edat:
   • DNI, NIE de l’alumne, o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

   

  ► Criteri de prioritat per a l’assignació de places:

  Reserva de places segons la via d’accés:

  • 60% – Batxillerat o estudis equivalents; Prioritat dins la via d'accés

   Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.

  • 20% – Títol de tècnic de formació professional; Prioritat dins la via d'accés


   Per aquesta via, les sol·licituds s’ordenen tenint en compte les prioritats següents:

   • En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
   • En segon lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
   • En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
   • En quart lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el curs de formació específic d’accés o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
   • En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació per a les proves d’accés.
   • En sisè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals.
   • En setè lloc els alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí.

   Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació final mitjana del títol de tècnic al·legat.

  • 20% – Prova d’accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l’accés; Prioritat dins la via d'accés

   Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana dels estudis al·legats.

  Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.


  ► Documentació acreditativa del criteri de prioritat:

  Document que cal presentar segons la via d’accés que s’ha d’acreditar: 

  • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o
  • certificat de la qualificació de la prova d’accés.


   Consulta les particularitats de la documentació a presentar per cadascun dels següents casos:

  • Títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional Veure documentació presentar

   – Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

  • Alumnat pendent de l’avaluació extraordinària Veure documentació presentar

   – Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

  • Formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior Veure documentació presentar

   – Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.

   – Les persones que han superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.

  • Estudis de batxillerat LOGSE Veure documentació presentar

   – Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l’original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

  • Estudi estranger homologat Veure documentació presentar

   – Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.

   – La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

  • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys Veure documentació presentar

   – Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

  • Proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys Veure documentació presentar

   – Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d’aquesta prova.


  D. Codis dels cicles formatius i oferta:  El codi del cicle formatiu us serà d’utilitat en fer la preinscripció.

  E. Recomanacions per fotografiar els documents:  Feu la fotografia perpendicular al document. No en perspectiva. Eviteu que es deformi el text.

  Centreu el document i aprofiteu al màxim l’espai a la fotografia.

  Reviseu l’enfocament i nitidesa de la fotografia. El text s’ha de llegir clarament.
  Eviteu zones d’ombra