(Alumnat nou al centre)

Aquest curs, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la sol·licitud de preinscripció es farà prioritàriament amb suport informàtic o electrònica. Aquesta mesura us permetrà fer el tràmit de forma còmoda i segura.

Si necessiteu informació o ajuda amb la sol·licitud, poseu-vos en contacte amb el centre 973238047.


A. Pas a pas per a la sol·licitud


A.1. Opció Sol·licitud electrònica


La sol·licitud es fa amb un formulari en línia al que s’accedeix amb una identificació digital (p. ex. idCAT Mòbil o DNI electrònic). El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, no s’ha d’enviar documentació. (Alumnat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015/16)

 1. Conèixer el calendari del procés
 2. Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds
 3. Fer la sol·licitud electrònica (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència). S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. També us farà falta:
  • El número d’identificador de l’alumne/a (IDALU)(Consulta amb idCAT o certificat).
  • Una adreça de correu electrònic per rebre notificacions amb relació al tràmit.
  • Un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o l’idCAT Mòbil.
   L’idCAT Mòbil és un sistema d’identificació que et permetrà identificar-te digitalment a través de la recepció d’una clau al teu mòbil. Per donar-te d’alta només és necessari el DNI, la targeta sanitària (TSI) i un mòbil. (Donar-se d’alta a idCAT Mòbil a través d’internet)

 1. Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 2. Consultar el centre assignat
 3. Fer la matrícula. Trobareu més instruccions al web de l’institut institutguindavols.cat.

A.2. Opció Sol·licitud en suport informàtic


La sol·licitud es fa amb un formulari en línia. En acabar s’ha d’enviar el resguard en PDF generat per l’aplicació i la documentació (identificativa i dels criteris), escanejada o fotografiada, al correu electrònic del centre c5002726@xtec.cat.

  1. Conèixer el calendari del procés
  2. Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds
  3. Reunir la documentació identificativa i que acredita els criteris de prioritat que s’al·leguen (els trobareu al desplegable de cada criteri)
  4. Escanejar o fotografiar la documentació (Recomanacions)
  5. Fer la sol·licitud amb suport informàtic (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència). S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. També us farà falta:
   • El número d’identificador de l’alumne/a (IDALU).
   • Una adreça de correu electrònic per rebre notificacions en relació al tràmit.

  1. Enviar el comprovant de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció. En el cas de l’Institut Guindàvols: 

  A l’assumpte del correu electrònic indiqueu: Preinscripció – Estudis i nivell – Cognoms i Nom

  Exemple d’assumpte: Preinscripció – CFGM1 – Cognom1 Cognom2, Nom

  1. Rebreu un correu de confirmació un cop s’hagi verificat la documentació que heu enviat.
  2. Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  3. Consultar el centre assignat
  4. Fer la matrícula. Trobareu més instruccions al web de l’institut institutguindavols.cat.

   

  Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

  T’ajudem amb la sol·licitud


  Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem amb el tràmit.

  B. Calendari:


   

  Preinscripció

  • Oferta inicial de places escolars: 29 de maig
  • Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny
  • Presentació de documentació: fins al 9 de juny
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol
  • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol
  • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol
  • Oferta final de places escolars: 28 de juliol
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol

   

  Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l’1 al 7 de setembre


  Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

  C. Documents a presentar


  Sol·licitud electrònica: Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

  Sol·licitud en suport informàtic: Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal enviar la documentació escanejada o fotografiada a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. c5002726@xtec.cat:

  • Resguard de la sol·licitud
  • + documentació identificativa
  • + documentació dels criteris de prioritat al·legats


  Important!: En tots els casos, s’ha de revisar la puntuació provisional obtinguda quan es publiqui, i en cas que s’observi que no s’ha obtingut la puntuació d’algun dels criteris al·legats i que s’havien de validar automàticament caldrà enviar, escanejada o fotografiada, la documentació identificativa (DNIs, NIEs) i acreditativa del criteri de prioritat a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. c5002726@xtec.cat

   

  ► Documentació identificativa (no necessària en la sol·licitud electrònica):

  • Alumnat menor d’edat (i que no fa els 18 anys durant l’any 2020):
   • DNI, NIE de l’alumne, passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • Alumnat major d’edat:
   • DNI, NIE de l’alumne, o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

   

  ► Criteri de prioritat i documentació a adjuntar:

  Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles (estudis o curs que permeten l’accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d’accés.

  Reserva de places segons les vies d’accés: 

  • 60% – ESO o estudis equivalents;
  • 20% – PQPI (també inclou l’alumnat d’FP bàsica);
  • 20% – Prova d’accés (o exempció) o del curs específic d’accés o per altres titulacions que permeten l’accés;

  Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.

  Documentació acreditativa: certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs o de la prova d’accés.  (en cas de qualificació qualitativa)

  Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés la qualificació mitjana és qualitativa, s’aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

  Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.

  Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés la qualificació mitjana és qualitativa, s’aplica la taula de conversió.

  Consulteu com s’acredita la qualificació mitjana per cada via d’accés:

  • Graduat en ESO  Veure  documentació a presentar
   • En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional; si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova, enviant per correu electrònic el document acreditatiu, escanejat o fotografiat per les dues cares, fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
   • En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2018, cal enviar per correu electrònic la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica, escanejats o fotografiats per les dues cares.
  • Estudi estranger homologat  Veure  documentació a presentar
   • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha d’enviar per correu electrònic la credencial, escanejada o fotografiada per les dues cares, dins el període de reclamacions.
   • La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han d’enviar per correu electrònic la credencial d’homologació amb la qualificació, escanejada o fotografiada per les dues cares; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
   • Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que l’alumne o alumna no hagi pogut presentar la sol·licitud d’homologació corresponent a causa de la declaració de l’estat d’alarma per la covid-19, que comporta la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà.
  • Prova d’accés a grau mitjà  Veure  documentació a presentar
    • Si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova, enviant per correu electrònic el document acreditatiu, escanejat o fotografiat per les dues cares, fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.

   • Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys  Veure documentació a presentar
     • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han d’enviar per correu electrònic una còpia de la consulta dels resultats de la prova, escanejada o fotografiada per les dues cares (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

    D. Codis dels cicles formatius i oferta:    El codi del cicle formatiu us serà d’utilitat en fer la preinscripció.

    E. Recomanacions per fotografiar els documents:    Feu la fotografia perpendicular al document. No en perspectiva. Eviteu que es deformi el text.

    Centreu el document i aprofiteu al màxim l’espai a la fotografia.

    Reviseu l’enfocament i nitidesa de la fotografia. El text s’ha de llegir clarament.
    Eviteu zones d’ombra