(Alumnat nou al centre)

Aquest curs, a causa de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, la sol·licitud de preinscripció es farà prioritàriament amb suport informàtic o electrònica. Aquesta mesura us permetrà fer el tràmit de forma còmoda i segura.

Si necessiteu informació o ajuda amb la sol·licitud, poseu-vos en contacte amb el centre 973238047.


A. Pas a pas per a la sol·licitud


A.1. Opció Sol·licitud electrònica


La sol·licitud es fa amb un formulari en línia al que s’accedeix amb una identificació digital (p. ex. idCAT Mòbil o DNI electrònic). El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, no s’ha d’enviar documentació.

 1. Conèixer el calendari del procés
 2. Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds
 3. Fer la sol·licitud electrònica (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència). S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. També us farà falta:
  • El número d’identificador de l’alumne/a (IDALU)(Consulta amb idCAT o certificat).
  • Una adreça de correu electrònic per rebre notificacions amb relació al tràmit.
  • Un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o l’idCAT Mòbil.
   L’idCAT Mòbil és un sistema d’identificació que et permetrà identificar-te digitalment a través de la recepció d’una clau al teu mòbil. Per donar-te d’alta només és necessari el DNI, la targeta sanitària (TSI) i un mòbil. (Donar-se d’alta a idCAT Mòbil a través d’internet)

 1. Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 2. Consultar el centre assignat
 3. Fer la matrícula. Trobareu més instruccions al web de l’institut institutguindavols.cat.

A.2. Opció Sol·licitud en suport informàtic


La sol·licitud es fa amb un formulari en línia. En acabar s’ha d’enviar el resguard en PDF generat per l’aplicació i la documentació (identificativa i dels criteris), escanejada o fotografiada, al correu electrònic del centre c5002726@xtec.cat.

  1. Conèixer el calendari del procés
  2. Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds
  3. Reunir la documentació identificativa i que acredita els criteris de prioritat que s’al·leguen (els trobareu al desplegable de cada criteri)
  4. Escanejar o fotografiar la documentació (Recomanacions)
  5. Fer la sol·licitud amb suport informàtic (només una sol·licitud per alumne en què constin els diversos centres per ordre de preferència). S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. També us farà falta:
   • El número d’identificador de l’alumne/a (IDALU).
   • Una adreça de correu electrònic per rebre notificacions en relació al tràmit.

  1. Enviar el comprovant de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció. En el cas de l’Institut Guindàvols: 

  A l’assumpte del correu electrònic indiqueu: Preinscripció – Estudis i nivell – Cognoms i Nom

  Exemple d’assumpte: Preinscripció – BAT1 – Cognom1 Cognom2, Nom

  1. Rebreu un correu de confirmació un cop s’hagi verificat la documentació que heu enviat.
  2. Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions,
  3. Consultar el centre assignat
  4. Fer la matrícula. Trobareu més instruccions al web de l’institut institutguindavols.cat.

   

  Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.

  T’ajudem amb la sol·licitud


  Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem amb el tràmit.

  B. Calendari:


   

  Preinscripció

  • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig
  • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny, ambdós inclosos
  • Presentació de documentació: fins al 4 de juny
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny
  • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny
  • Llista ordenada definitiva: 26 de juny
  • Oferta final de places escolars: 7 de juliol
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol

   

  Matrícula

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol, ambdós inclosos
  • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol
  • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre


  Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

  C. Documents a presentar


  Sol·licitud electrònica: Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

  Sol·licitud en suport informàtic: Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal enviar la documentació escanejada o fotografiada a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. c5002726@xtec.cat:

  • Resguard de la sol·licitud
  • + documentació identificativa
  • + documentació dels criteris de prioritat al·legats


  Important!: En tots els casos, s’ha de revisar la puntuació provisional obtinguda quan es publiqui, i en cas que s’observi que no s’ha obtingut la puntuació d’algun dels criteris al·legats i que s’havien de validar automàticament caldrà enviar, escanejada o fotografiada, la documentació identificativa (DNIs, NIEs) i acreditativa del criteri de prioritat a la bústia electrònica del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. c5002726@xtec.cat

   

  ► Documentació identificativa (no necessària en la sol·licitud electrònica):

  • Alumnat menor d’edat (i que no fa els 18 anys durant l’any 2020):
   • DNI, NIE de l’alumne, passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
   • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.
  • Alumnat major d’edat:
   • DNI, NIE de l’alumne, o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris.

   

  ► Documentació si s’al·leguen criteris de prioritat:

  Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri.

  En alguns casos la documentació s’obté automàticament, i només és necessari presentar-la si, consultada la puntuació provisional, s’observa que no s’ha obtingut la puntuació al·legada.

  1. Germans escolaritzats al centre o pares que hi treballen. Veure barem i documentació a presentar

  Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

  La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

  Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

  Barem: 40 punts

  Documents a presentar:

  • Cap, si es tracta del mateix centre.
  • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d’aquest centre.

   

  2. Proximitat del domicili de l’alumne/a o proximitat del lloc de treball dels pares. Veure barem i documentació a presentar

  Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a o el guardador/a de fet.

  Barem:

  • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts
  • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a, o el guardador/a de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
  • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts

  Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

  Documents a presentar:

  • L’acreditació de les dades del domicili habitual s’obtindrà electrònicament mitjançant l’accés al padró municipal d’habitants. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades, el domicili s’ha d’acreditar amb el DNI o NIE de la persona sol·licitant o el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, cal presentar la còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

   

  3. Renda anual de la unitat familiar (beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.) Veure barem i documentació a presentar

  Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

  Barem: 10 punts

  Document a presentar:

  • Acreditació de beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

   

  4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne/a, el pare, mare, tutor/a, un/a germà/ana. Veure barem i documentació a presentar

  Barem: 10 punts

  Documents a presentar:

  • Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només en el cas que el Departament d’Educació no pugui accedir a les dades o si l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita mitjançant la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

   

  5. Expedient acadèmic. Qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat. Veure barem i documentació a presentar

  Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals.

  Document a presentar:

  • Alumnat que cursa 4t d’ESO aquest curs, o que va acabar l’ESO a partir del curs 2017/18: En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Si es tracta d’estudis antics: original i còpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

  6. L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Veure barem i documentació a presentar

  Barem: 15 punts

  Document a presentar:

  • Les dades s’obtindran electrònicament del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Si no es pot accedir a les dades o l’organisme emissor és d’altres comunitats autònomes, el criteri s’acredita mitjançant el carnet de família nombrosa o monoparental vigent abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

  D. Oferta de places:  1r de Batxillerat: 23 vacants

  2n de Batxillerat: 14 vacants

  E. Recomanacions per fotografiar els documents:  Feu la fotografia perpendicular al document. No en perspectiva. Eviteu que es deformi el text.

  Centreu el document i aprofiteu al màxim l’espai a la fotografia.

  Reviseu l’enfocament i nitidesa de la fotografia. El text s’ha de llegir clarament.
  Eviteu zones d’ombra