• Vols + informació? que t'avisem per la preinscripció? o fer-nos una visita? CLICA AQUÍ i ens posarem en contacte amb tu

Durada:

2 cursos
1320 hores al centre
1010 hores a l'empresa:
(350 FCT + 660 en contracte)

Horari marc:

Tarda
de 15:00 a 21 h

Modalitat Dual

Es combina
l'aprenentatge en una empresa
amb la formació acadèmica al centre

Que estudiaràs?

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, gestionar, i supervisar el muntatge i el manteniment de les instal·lacions tèrmiques i de fluids, en edificis i processos industrials, d’acord amb els reglaments i normes establertes, seguint els protocols de qualitat, de seguretat i de prevenció de riscs laborals i respecte ambiental.

On treballaràs?

Treballaràs en empreses que realitzen el muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d’aigua calenta sanitària, tant en el sector industrial com en els sectors d’edificació i obra civil.

Accediràs al món laboral com a:
 • Tècnic/a en planificació i programació de processos de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
 • Cap d’equip de muntadors de xarxes i sistemes de distribució de fluids
 • Cap de manteniment
 • Tècnic/a en fred industrial
 • Frigorista
 • Tècnic/a en climatització i ventilació i extracció
 • Tècnic/a en xarxes i sistemes de distribució de fluids
 • Tècnic/a en instal·lacions calorífiques
 • Instal·lador/a en calefacció i ACS
 • Mantenidor/a en calefacció i ACS
 • Tècnic/a en manteniment d’instal·lacions auxiliars per a la producció
 • Supervisor/a de muntatge d’instal·lacions tèrmiques
 • Cap d’equip de manteniment d’instal·lacions de calor

Currículum

Mòduls ProfessionalsHores Unitats formatives
Total2000
MP01 Sistemes elèctrics i automàtics198UF 1 Sistemes d’alimentació, potència i control de màquines elèctriques
UF 2 Sistemes automàtics de regulació i control
UF 3 Sistemes automàtics programables
MP02 Equips i instal·lacions tèrmiques231UF 1 Balanç energètic d’instal·lacions tèrmiques: calefacció, climatització i refrigeració
UF 2 Equips i instal·lacions de canalitzacions
UF 3 Equips i instal·lacions de climatització i ventilació
UF 4 Equips i instal·lacions frigorífiques
UF 5 Equips i instal·lacions de calefacció i A.C.S
UF 6 Equips i instal·lacions contra incendis
MP03 Representació gràfica d'instal·lacions132UF 1 Simbologia i esquemes bàsics d’instal·lacions
UF 2 Plànols d’instal·lacions amb programes de disseny
UF 3 Plànols i isomètriques d’instal·lacions
MP04 Energies renovables i eficiència energètica66UF 1 Estalvi energètic, reducció d’emissions i eficiència energètica
UF 2 Instal·lacions solars tèrmiques
MP05 Gestió del muntatge, de la qualitat i del manteniment99UF1 Elaboració de plans de muntatge i manteniment en les instal·lacions tèrmiques
UF 2 Gestió d’estocs i elaboració de pressupostos de muntatge i manteniment de les instal·lacions tèrmiques i de fluids
UF 3 Assegurament, gestió i aplicació de plans de qualitat
MP06 Manteniment d'instal·lacions frigorífiques i de climatització (*)165UF 1 Muntatge i posada en marxa d’equips frigorífics
UF 2 Muntatge i posada en marxa d’equips de climatització i ventilació-extracció
UF 3 Muntatge de quadres elèctrics en les instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació-extracció
UF 4 Diagnosi d’avaries d’equips frigorífics, climatització i ventilació-extracció
UF 5 Manteniment en els equips frigorífics, de climatització i ventilació-extracció
MP07 Manteniment d'instal·lacions calorífiques i de fluids (*)165UF 1 Muntatge de instal·lacions tèrmiques
UF 2 Posada en marxa d’instal·lacions tèrmiques
UF 3 Manteniment i diagnòstic d’averies d’instal·lacions tèrmiques
MP08 Processos de muntatge d'instal·lacions (*)231UF 1 Tècniques de mecanització i unió
UF 2 Muntatge i funcionament d’instal·lacions bàsiques de fred i climatització
UF 3 Muntatge i funcionament d’instal·lacions bàsiques de calefacció.
MP09 Configuració d'instal·lacions tèrmiques i de fluids132UF 1 Configuració d’instal·lacions frigorífiques i de climatització i ventilació
UF 2 Configuració d’instal·lacions calefacció i energia solar tèrmica
UF 3 Configuració d’instal·lacions de fluids
MP10 FOL99UF 1 Incorporació al treball
UF 2 Prevenció de riscos laborals
MP11 EIE66UF1 EIE
MP12 Projecte de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids66UF1 Projecte de manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids
FCT - Pràctiques en empreses350

I en acabar també pots seguir millorant la teva formació:

També podràs accedir a un altre cicle formatiu o a un grau universitari oficial.

Carnets professionals:

Amb aquesta titulació s'obté directament els carnets professionals:

 • Instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
 • Certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de
  gasos fluorats

També t'habilita per desenvolupar-te professionalment en l'àmbit del Reglament d'Instal·lacions Frigorífiques.