L'oferta de cicles formatius a col·lectius singulars és una de les mesures que es regulen a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Té com a finalitat atendre les necessitats d’inserció o reinserció laboral, promoció, reciclatge o adaptació professional, o les derivades dels alumnes amb més dificultats, amb risc d’exclusió social o amb discapacitat. Les ofertes poden correspondre, únicament, als crèdits o mòduls que provenen d’unitats de competència que s'inclouen en títols de formació professional inicial.

S’adreça a les persones que posseeixin els requisits acadèmics per accedir-hi i a qui no els posseeixi en els termes de la Resolució EDU/1985/2009, de 10 de juliol, del procediment d’autorització per cursar parcialment cicles formatius a persones que no posseeixen els requisits acadèmics.L’oferta de formació a col·lectius singulars la poden dur a terme els centres que imparteixen ensenyaments de formació professional, en relació amb els cicles formatius que tinguin implantats, sense que es pugui sobrepassar la capacitat màxima simultània del centre.

Requereix la signatura prèvia d’un acord o conveni entre el titular del centre educatiu i les empreses o entitats participants.

Els centres que vulguin implantar aquesta mesura han de formalitzar la sol·licitud d'autorització prèvia, a la qual s'hi ha d'adjuntar la proposta de conveni, i presentar-la als serveis territorials corresponents o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona. Aquesta sol·licitud conté la declaració conforme es compleixen els requisits de l'annex 4 de la Resolució ENS/1891/2012.