Eleccions al Consell Escolar

Presenta la teva candidatura → Descarregar sol·licitud.

+info:

Que és el consell escolar i quines funcions té?

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Si voleu aprofundir més en el funcionament del Consell Escolar, podeu consultar el següent enllaç:
Web Familia i escola - Gencat.

Cada quan es renova?

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Quins són els seus components?

El director, el cap d’estudis, el secretàri (amb veu i sense vot), 4 representants dels pares i mares, 8 representants del professorat, 4 representants dels alumnes, 1 representant del personal no docent (PAS), 1 representant de l’Ajuntament i 1 representant del món empresarial (amb veu i sense vot).

Quines vacants hi ha en aquestes eleccions?

S’han d’elegir:

 • 4 representants del professorat,
 • 2 representant dels pares i mares,
 • 2 representants dels alumnes i,
 • 1 representant del PAS.

Candidatures:

 • Cada candidat només es pot presentar per un dels sectors.
 • Cal presentar per escrit les candidatures a la secretaria del centre.

Descarregar sol·licitud.

Calendari del procés:

  • 29 d'octubre: exposició pública dels censos i inici del període de reclamacions (Al tauler del vestíbul del centre)
  • 7 de novembre, 14h: final del termini per presentar reclamacions als censos provisionals. (A secretaria)
  • 8 de novembre:
   • Publicació dels censos definitius. (Al tauler del vestíbul del centre)
   • Sorteig per designar els membres vocals de les meses d'alumnes i de pares i mares d'alumnes, a les 12 hores. (Al despatx del director)
   • Publicació dels resultats del sorteig de les meses electorals. (Al tauler del vestíbul del centre)
  • 13 de novembre: constitució de les meses electorals de tots els sectors.
  • 16 de novembre, 14h: final del termini de presentació de candidatures. (A secretaria)
  • 19 de novembre: proclamació i publicació de les candidatures. (Al tauler del vestíbul del centre)
  • 22 de novembre, 14h: final del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. (A secretaria)
  • 28 de novembre: eleccions de pares i mares, alumnat i professorat.
  • 10 de desembre: constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres.

Votacions:

 • Per a les votacions s’acreditarà la personalitat presentant el DNI, passaport o carnet de conduir.
 • El vot és directe, secret i no delegable.
 • Dia, hora i lloc de les votacions:
 • Sector alumnat: 28 de novembre, de 8:30 a 12:45 h, i de 18 a 19 h al vestíbul del centre. Les votacions s'efectuaran de forma esglaonada per grups i nivells.
 • Sector pares i mares: 28 de novembre, de 14:30 a 15 h i de 19 a 20 h, al vestíbul del centre.
 • Sector professorat: 28 de novembre, a les 14:45 h, a la Biblioteca - Claustre extraordinari.
 • Supervisors:

  • Tant les associacions de pares i mares d’alumnat, o els grups de pares i mares que avalen una candidatura, així com les associacions d’alumnat o els grups d’alumnes que avalen una candidatura, poden designar una persona que actuï a la mesa electoral com a supervisor o supervisora.
  • Per fer la sol·licitud cal presentar el model que s'adjunta, segons sector, degudament complimentat a la secretaria del centre.

  Descarregar sol·licitud sector alumnat.

  Descarregar sol·licitud sector pares i mares.