Servei de Neteja - 2018


En data 2 d'octubre de 2017 s'ha resolt l’inici i d’aprovació de l'expedient 1/2018 de contractació del servei de neteja de l'Institut Guindàvols per a l'any 2018.

 

Obertura del sobre C:

El dilluns 27 de novembre de 2017 a les 9 hores es farà l'acte públic d'obertura dels sobres C al despatx de direcció de l'Institut Guindàvols.

Presentació de propostes

Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació de l'anunci al DOGC, fins a les 14 hores. Si l'últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al següent dia hàbil.

Data de publicació: 25 d'octubre de 2017.

Data límit de presentació de propostes: 8 de novembre de 2017 a les 14 hores.

Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut Guindàvols - c Eugeni d’ors, s/n – Lleida

Horari: de 9:00 a 14:00 hores

Servei de Neteja Juliol - Desembre 17


 

Servei de Bar-Cantina - Curs 17/18