L’alumnat que aquest curs 19/20 es troba escolaritzat al centre, i el curs vinent, continuarà en els mateixos estudis, o bé passarà de 4t d’ESO a Batxillerat, ha de confirmar la matrícula pel curs 20/21. (Consulteu els casos en què s’ha de fer Preinscripció en comptes de la confirmació de matrícula)

La confirmació de matrícula es fa en dos passos:

Pas 1. Fer el pagament de la matrícula. A continuació trobareu informació de com fer el pagament i les quotes a abonar en cada cas. Guardeu el resguard perquè l’haureu d’adjuntar (pujar) al formulari de confirmació de matrícula en línia (pas 2).

Pas 2. Completar i enviar el formulari de confirmació de matrícula en línia.   Accés al formulari de matrícula
S’hi accedeix amb el correu @institutguindavols.cat i la contrasenya de l’alumne.

 

Pas 1. Pagament de la matrícula.


Per formalitzar la matrícula, s’ha d’ingressar l’import de la quota que correspongui segons els estudis en el compte de l’institut. La matrícula només es considera efectuada un cop fet el pagament.

 • En fer l’ingrés cal fer constar el NOM i COGNOMS de l’alumne/a i el CURS.
 • S’ha de guardar el comprovant de pagament (en PDF o paper) per tal d’ajuntar-lo al formulari en línia.

Compte corrent on efectuar l’ingrés:

Entitat: CaixaBank
Número compte: 2100-0301-14-0200226187
IBAN: ES12 2100 0301 1402 0022 6187

Amb codi de barres des del caixer CaixaBank:

90999210029950301020002261 (codi entitat: 0166037)

Instruccions per al pagament des d'un caixer de La Caixa o CaixaBankNow
 • Opció des del caixer amb codi de barres: Pagaments, impostos i devolucions → Operació amb codi de barres → Passar el codi de barres → Teclejar l’import → Remitent: NOM i COGNOMS alumne/a i CURS.
 • Opció des del caixer sense codi de barres: Pagaments, impostos i devolucions → Pagament sense codi de barres → Col·legis, matrícules, comunit. → Amb el codi d’entitat → Codi de l’entitat: 0166037; Teclejar l’import → Remitent: NOM i COGNOMS alumne/a i CURS.
 • Opció per internet CaixaBankNow: Pagaments i impostos → Prémer “Seleccionar una entitat emissora” → Prémer “Rebuts, col·legis, matrícules, comunitats de veïns” → Introduir Emissora: 0166037 → Introduir l’import → Remitent: NOM i COGNOMS alumne/a i CURS. (Guardar el PDF)
 • Opció des del mòbil amb l’App CaixaBankNow: Pagaments i impostos → Prémer “Escanejar amb la càmera” → Enfocar amb el mòbil el codi de barres  → Introduir l’import → Remitent: NOM i COGNOMS alumne/a i CURS (Enviar el PDF al correu per poder-lo recuperar)

 

Quota a ingressar:

ESO

95 €

Batxillerat

105 €

Cicles formatius de grau mitjà

105 €

Cicles formatius de grau superior

105 € + 360 € (curs sencer) = 465 € *

 • Aquestes quantitats corresponen a les quotes de material i AMPA. En el cas dels cicles de grau superior s’hi afegeix la taxa de preu públic.
 • * La taxa de preu públic, en els cicles formatius de grau superior, és de 360 € si us matriculeu d’un curs sencer. En el cas que feu una matrícula per UFs soltes, la taxa del preu públic a aplicar és de 25 €/UF. Exempcions i bonificacions

   

  L’alumnat que es matricula a grau superior pot tenir una bonificació del 50 % o exempció del 100 % sobre els 360 € de la taxa de preu públic (no sobre la quota de 105 €). Si s’al·lega alguna de les situacions que hi donen dret cal adjuntar-ne un document justificatiu.

   

  Casos en què es pot aplicar una bonificació del 50%:

  Tenen una bonificació del 50 per 100 dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables:

  • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals.
  • Les persones que en el curs acadèmic actual o en l’anterior han obtingut una beca o un ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

  Casos en què es pot aplicar l’exempció del 100%:

  Estan exemptes dels preus públics:

  • Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
  • Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.
  • Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
  • Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.
  • Les persones víctimes de violència de gènere.
  • Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.

   

 • A les quotes de material del curs 20/21, per l’alumnat del centre, s’hi ha descomptat la part de la quota de material del curs 19/20 que es retorna a causa de la interrupció del curs per l’estat d’alarma. En el cas de l’ESO és de 20 € (115-20=95 €) i en el Batxillerat i cicles formatius de 25 € (130-25=105 €).
 • L’AMPA ofereix diferents serveis a l’alumnat associat, entre d’altres, l’organització d’activitats dins i fora del centre, el servei de biblioteca de tarda o la subvenció de sortides. L’import de la quota és de 43 €.

 

Alumnat major de 28 anys

L’alumnat major de 28 anys, a més a més, ha de subscriure una assegurança privada. L’import és de 15 €, i s’ha de sumar a la quota a abonar.

 

Pas 2. Completar i enviar el formulari de confirmació de matrícula en línia.


Els documents que normalment lliuràveu a secretaria en paper se substitueixen per un formulari en línia. Per accedir-hi us heu de validar amb el correu @institutguindavols.cat de l’alumne/a i la seva contrasenya. Són els que utilitzeu normalment per accedir al Moodle o correu de l’institut.

Només podeu enviar un formulari per alumne/a. Mentre no l’envieu podreu accedir-hi. Un cop enviat quedarà tancat.

S’hi accedeix amb el correu @institutguindavols.cat i la contrasenya de l’alumne.

En el formulari haureu d’informar les següents dades:

 1. Actualitzar les vostres dades de contacte (alumne/a i tutors/es legals)
 2. Actualitzar els documents d’identitat i TIS
 3. Estudis pels quals confirmeu la matrícula
 4. Elecció de les matèries optatives (només ESO i Batxillerat)
 5. Compte corrent per al retorn parcial de quotes d’activitats i viatges (només ESO i Batxillerat)
 6. Reserva de taquilles (només ESO i Batxillerat)
 7. Autoritzacions d’imatge i sortides
 8. Haureu d’adjuntar (penjar) una fotografia, escaneig o PDF de:
  • Comprovant de pagament (del caixer o internet)
  • Document d’identitat (DNI/NIE) del tutor/a legal de l’alumne/a (si és menor d’edat) o de l’alumne/a si és major d’edat

 

Pots veure els tutorials en vídeo de com funciona la sol·licitud en un mòbil o en un ordinador:


Reserva de taquilles:

 • El centre disposa d’un servei de taquilles opcional que podeu prereservar en el formulari. El lloguer es realitza per tot un curs acadèmic i amb una única quota de 25 €. L’assignació del número de taquilla i el pagament del lloguer es realitzen a l’inici de curs. L’assignació de taquilles es realitzarà per estricte ordre de recepció del formulari de confirmació de matrícula.
 • L’alumnat de formació professional no cal que reservi taquilla. A l’inici de curs rebrà instruccions del tutor/a.

 

Devolució de quotes i pagaments de viatges del curs 19/20.

 • La part de la quota d’activitats curriculars obligatòries a retornar, en el cas que s’hagi abonat, es retornarà mitjançant una transferència bancària.
 • La part recuperada dels pagaments dels viatges de curs de l’ESO i Batxillerat, en el cas que s’hagi abonat, es retornarà mitjançant una transferència bancària.
 • El compte corrent on retornar els diners es demana al formulari de confirmació de matrícula pel curs 20/21.
 • La part de la quota de material a retornar queda deduïda de la quota del curs 20/21, tal com s’indica en l’apartat “Quota a ingressar”.
 • L’alumnat que NO confirmi la seva continuïtat al centre pel curs vinent i vulgui sol·licitar la devolució també ha d’omplir el formulari per comunicar les dades bancàries. En l’apartat d’estudis haureu de seleccionar “Comunico que NO CONTINUARÉ al centre”.

 

Alumnat del centre que ha de confirmar la matrícula pel curs 20/21 (no ha de fer preinscripció):


L’alumnat que aquest curs 19/20 es troba escolaritzat al centre, i el curs vinent, continuarà en els mateixos estudis, o bé passarà de 4t d’ESO a Batxillerat, té la plaça reservada pel curs 20/21 i no ha de fer preinscripció.

Són exemples d’alumnat que té la plaça reservada i haurà de confirmar la continuïtat al centre:

 • L’alumnat que passa de curs o repeteix a l’ESO
 • L’alumnat que acaba 4t d’ESO i vol fer Batxillerat
 • L’alumnat que passa de curs o repeteix al Batxillerat
 • L’alumnat que passa de curs o repeteix dins d’un cicle formatiu

  

Alumnat del centre que SÍ ha de fer la preinscripció:


L’alumnat que el curs 20/21 vol iniciar un cicle formatiu sí ha de fer la preinscripció en els terminis previstos.

 • Cicles formatius de Grau mitjà: del 2 al 8 de juny
 • Cicles formatius de Grau superior: del 10 al 17 de juny


Són exemples d’alumnat que ha de fer la preinscripció:

 • L’alumnat que acaba 4t d’ESO i vol cursar un cicle formatiu de grau mitjà
 • L’alumnat que acaba Batxillerat i vol cursar un cicle formatiu de grau superior
 • L’alumnat que acaba un cicle formatiu i en vol cursar un altre:
  • Acaba un grau mitjà i vol passar a grau superior
  • Acaba un grau mitjà i vol fer un altre grau mitjà
  • Acaba un grau superior i vol fer un altre grau superior
  • Vol canviar de cicle formatiu
  • Alumnat de cicles 3×2 que passa a l’altre cicle

T’ajudem amb la sol·licitud


Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem amb el tràmit.

Recomanacions per fotografiar els documents:Feu la fotografia perpendicular al document. No en perspectiva. Eviteu que es deformi el text.
Centreu el document i aprofiteu al màxim l’espai a la fotografia.
Reviseu l’enfocament i nitidesa de la fotografia. El text s’ha de llegir clarament.
Eviteu zones d’ombra